Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jacques 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;

Póthen pólemoi kaì póthen máchai en hymîn? ouk enteûthen, ek tō̂n hēdonō̂n hymō̂n tō̂n strateuoménōn en toîs mélesin hymō̂n?

2
ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς·

epithymeîte, kaì ouk échete: phoneúete kaì zēloûte, kaì ou dýnasthe epitycheîn: máchesthe kaì polemeîte. ouk échete dià tò mḕ aiteîsthai hymâs:

3
αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.

aiteîte kaì ou lambánete, dióti kakō̂s aiteîsthe, hína en taîs hēdonaîs hymō̂n dapanḗsēte.

4
μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται.

moichalídes, ouk oídate hóti hē philía toû kósmou échthra toû theoû estin? hòs eàn oûn boulēthē̂i phílos eînai toû kósmou, echthròs toû theoû kathístatai.

5
ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει, Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν;

ḕ dokeîte hóti kenō̂s hē graphḕ légei, Pròs phthónon epipotheî tò pneûma hò katṓikisen en hēmîn?

6
μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει, ‘Ο θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

meízona dè dídōsin chárin: diò légei, ‘O theòs hyperēphánois antitássetai, tapeinoîs dè dídōsin chárin.

7
ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ· ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν·

hypotágēte oûn tō̂i theō̂i: antístēte dè tō̂i diabólōi, kaì pheúxetai aph’ hymō̂n:

8
ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.

engísate tō̂i theō̂i, kaì engieî hymîn. katharísate cheîras, hamartōloí, kaì hagnísate kardías, dípsychoi.

9
ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν.

talaipōrḗsate kaì penthḗsate kaì klaúsate: ho gélōs hymō̂n eis pénthos metatrapḗtō kaì hē charà eis katḗpheian.

10
ταπεινώθητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.

tapeinṓthēte enṓpion kyríou, kaì hypsṓsei hymâs.

11
Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί· ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής.

Mḕ katalaleîte allḗlōn, adelphoí: ho katalalō̂n adelphoû ḕ krínōn tòn adelphòn autoû katalaleî nómou kaì krínei nómon: ei dè nómon kríneis, ouk eî poiētḕs nómou allà kritḗs.

12
εἷς ἐστιν νομοθέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον;

heîs estin nomothétēs kaì kritḗs, ho dynámenos sō̂sai kaì apolésai: sỳ dè tís eî, ho krínōn tòn plēsíon?

13
῎Αγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν·

῎Age nŷn hoi légontes, Sḗmeron ḕ aúrion poreusómetha eis tḗnde tḕn pólin kaì poiḗsomen ekeî eniautòn kaì emporeusómetha kaì kerdḗsomen:

14
οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τῆς αὔριον ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν. ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη·

hoítines ouk epístasthe tē̂s aúrion poía hē zōḕ hymō̂n. atmìs gár este pròs olígon phainoménē, épeita kaì aphanizoménē:

15
ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, ’Εὰν ὁ κύριος θέλῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο.

antì toû légein hymâs, ’Eàn ho kýrios thélēi, kaì zḗsomen kaì poiḗsomen toûto ḕ ekeîno.

16
νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν· πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν.

nŷn dè kauchâsthe en taîs alazoneíais hymō̂n: pâsa kaúchēsis toiaútē ponērá estin.

17
εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν.

eidóti oûn kalòn poieîn kaì mḕ poioûnti, hamartía autō̂i estin.