Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum James 4:12

New Testament
Chapter
Verses
12
εἷς ἐστιν νομοθέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον;

heîs estin nomothétēs kaì kritḗs, ho dynámenos sō̂sai kaì apolésai: sỳ dè tís eî, ho krínōn tòn plēsíon?