Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 14

New Testament
Chapter
Verses
1
Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

Mḕ tarassésthō hymō̂n hē kardía: pisteúete eis tòn theón, kaì eis emè pisteúete.

2
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;

en tē̂i oikíāi toû patrós mou monaì pollaí eisin: ei dè mḗ, eîpon àn hymîn hóti poreúomai hetoimásai tópon hymîn?

3
καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.

kaì eàn poreuthō̂ kaì hetoimásō tópon hymîn, pálin érchomai kaì paralḗmpsomai hymâs pròs emautón, hína hópou eimì egṑ kaì hymeîs ē̂te.

4
καὶ ὅπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.

kaì hópou [egṑ] hypágō oídate tḕn hodón.

5
Λέγει αὐτῷ θωμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;

Légei autō̂i thōmâs, Kýrie, ouk oídamen poû hypágeis: pō̂s dynámetha tḕn hodòn eidénai?

6
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ’Εγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ’Egṓ eimi hē hodòs kaì hē alḗtheia kaì hē zōḗ: oudeìs érchetai pròs tòn patéra ei mḕ di’ emoû.

7
εἰ ἐγνώκατέ με, καὶ τὸν πατέρα μου γνώσεσθε· καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.

ei egnṓkaté me, kaì tòn patéra mou gnṓsesthe: kaì ap’ árti ginṓskete autòn kaì heōrákate autón.

8
λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.

légei autō̂i Phílippos, Kýrie, deîxon hēmîn tòn patéra, kaì arkeî hēmîn.

9
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, Tosoútōi chrónōi meth’ hymō̂n eimi kaì ouk égnōkás me, Phílippe? ho heōrakṑs emè heṓraken tòn patéra: pō̂s sỳ légeis, Deîxon hēmîn tòn patéra?

10
οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

ou pisteúeis hóti egṑ en tō̂i patrì kaì ho patḕr en emoí estin? tà rhḗmata hà egṑ lalō̂ hymîn ap’ emautoû ou lalō̂: ho dè patḕr en emoì ménōn poieî tà érga autoû.

11
πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.

pisteúeté moi hóti egṑ en tō̂i patrì kaì ho patḕr en emoí: ei dè mḗ, dià tà érga autà pisteúete.

12
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι·

amḕn amḕn légō hymîn, ho pisteúōn eis emè tà érga hà egṑ poiō̂ kakeînos poiḗsei, kaì meízona toútōn poiḗsei, hóti egṑ pròs tòn patéra poreúomai:

13
καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ·

kaì hó ti àn aitḗsēte en tō̂i onómatí mou toûto poiḗsō, hína doxasthē̂i ho patḕr en tō̂i hyiō̂i:

14
ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω.

eán ti aitḗsēté me en tō̂i onómatí mou egṑ poiḗsō.

15
’Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·

’Eàn agapâté me, tàs entolàs tàs emàs tērḗsete:

16
κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ,

kagṑ erōtḗsō tòn patéra kaì állon paráklēton dṓsei hymîn hína meth’ hymō̂n eis tòn aiō̂na ē̂i,

17
τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἐστιν.

tò pneûma tē̂s alētheías, hò ho kósmos ou dýnatai labeîn, hóti ou theōreî autò oudè ginṓskei: hymeîs ginṓskete autó, hóti par’ hymîn ménei kaì en hymîn estin.

18
Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.

Ouk aphḗsō hymâs orphanoús, érchomai pròs hymâs.

19
ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.

éti mikròn kaì ho kósmos me oukéti theōreî, hymeîs dè theōreîté me, hóti egṑ zō̂ kaì hymeîs zḗsete.

20
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

en ekeínēi tē̂i hēmérāi gnṓsesthe hymeîs hóti egṑ en tō̂i patrí mou kaì hymeîs en emoì kagṑ en hymîn.

21
ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

ho échōn tàs entolás mou kaì tērō̂n autàs ekeînós estin ho agapō̂n me: ho dè agapō̂n me agapēthḗsetai hypò toû patrós mou, kagṑ agapḗsō autòn kaì emphanísō autō̂i emautón.

22
Λέγει αὐτῷ ’Ιούδας, οὐχ ὁ ’Ισκαριώτης, Κύριε, [καὶ] τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;

Légei autō̂i ’Ioúdas, ouch ho ’Iskariṓtēs, Kýrie, [kaì] tí gégonen hóti hēmîn mélleis emphanízein seautòn kaì ouchì tō̂i kósmōi?

23
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ’Εάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.

apekríthē ’Iēsoûs kaì eîpen autō̂i, ’Eán tis agapā̂i me tòn lógon mou tērḗsei, kaì ho patḗr mou agapḗsei autón, kaì pròs autòn eleusómetha kaì monḕn par’ autō̂i poiēsómetha.

24
ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.

ho mḕ agapō̂n me toùs lógous mou ou tēreî: kaì ho lógos hòn akoúete ouk éstin emòs allà toû pémpsantós me patrós.

25
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων·

Taûta lelálēka hymîn par’ hymîn ménōn:

26
ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν [ἐγώ].

ho dè paráklētos, tò pneûma tò hágion hò pémpsei ho patḕr en tō̂i onómatí mou, ekeînos hymâs didáxei pánta kaì hypomnḗsei hymâs pánta hà eîpon hymîn [egṓ].

27
Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Eirḗnēn aphíēmi hymîn, eirḗnēn tḕn emḕn dídōmi hymîn: ou kathṑs ho kósmos dídōsin egṑ dídōmi hymîn. mḕ tarassésthō hymō̂n hē kardía mēdè deiliátō.

28
ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, ‘Υπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν.

ēkoúsate hóti egṑ eîpon hymîn, ‘Ypágō kaì érchomai pròs hymâs. ei ēgapâté me echárēte án, hóti poreúomai pròs tòn patéra, hóti ho patḕr meízōn moú estin.

29
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

kaì nŷn eírēka hymîn prìn genésthai, hína hótan génētai pisteúsēte.

30
οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,

oukéti pollà lalḗsō meth’ hymō̂n, érchetai gàr ho toû kósmou árchōn: kaì en emoì ouk échei oudén,

31
ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ. ’Εγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

all’ hína gnō̂i ho kósmos hóti agapō̂ tòn patéra, kaì kathṑs eneteílato moi ho patḗr, hoútōs poiō̂. ’Egeíresthe, ágōmen enteûthen.