Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 19:19

New Testament
Chapter
Verses
19
ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον, ’Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Ιουδαίων.

égrapsen dè kaì títlon ho Pilâtos kaì éthēken epì toû stauroû: ē̂n dè gegramménon, ’Iēsoûs ho Nazōraîos ho basileùs tō̂n ’Ioudaíōn.