Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 19:5

New Testament
Chapter
Verses
5
ἐξῆλθεν οὖν ὁ ’Ιησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, ’Ιδοὺ ὁ ἄνθρωπος.

exē̂lthen oûn ho ’Iēsoûs éxō, phorō̂n tòn akánthinon stéphanon kaì tò porphyroûn himátion. kaì légei autoîs, ’Idoù ho ánthrōpos.