Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum John 19:9

New Testament
Chapter
Verses
9
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ ’Ιησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ ’Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.

kaì eisē̂lthen eis tò praitṓrion pálin kaì légei tō̂i ’Iēsoû, Póthen eî sý? ho dè ’Iēsoûs apókrisin ouk édōken autō̂i.