Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 20

New Testament
Chapter
Verses
1
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου.

Tē̂i dè miā̂i tō̂n sabbátōn María hē Magdalēnḕ érchetai prōï̀ skotías éti oúsēs eis tò mnēmeîon, kaì blépei tòn líthon ērménon ek toû mnēmeíou.

2
τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ ’Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς, ῏Ηραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

tréchei oûn kaì érchetai pròs Símōna Pétron kaì pròs tòn állon mathētḕn hòn ephílei ho ’Iēsoûs, kaì légei autoîs, ᾿̂Ēran tòn kýrion ek toû mnēmeíou, kaì ouk oídamen poû éthēkan autón.

3
’Εξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον.

’Exē̂lthen oûn ho Pétros kaì ho állos mathētḗs, kaì ḗrchonto eis tò mnēmeîon.

4
ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον,

étrechon dè hoi dýo homoû: kaì ho állos mathētḕs proédramen táchion toû Pétrou kaì ē̂lthen prō̂tos eis tò mnēmeîon,

5
καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν.

kaì parakýpsas blépei keímena tà othónia, ou méntoi eisē̂lthen.

6
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,

érchetai oûn kaì Símōn Pétros akolouthō̂n autō̂i, kaì eisē̂lthen eis tò mnēmeîon: kaì theōreî tà othónia keímena,

7
καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον.

kaì tò soudárion, hò ē̂n epì tē̂s kephalē̂s autoû, ou metà tō̂n othoníōn keímenon allà chōrìs entetyligménon eis héna tópon.

8
τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν·

tóte oûn eisē̂lthen kaì ho állos mathētḕs ho elthṑn prō̂tos eis tò mnēmeîon, kaì eîden kaì epísteusen:

9
οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.

oudépō gàr ḗideisan tḕn graphḕn hóti deî autòn ek nekrō̂n anastē̂nai.

10
ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί.

apē̂lthon oûn pálin pròs hautoùs hoi mathētaí.

11
Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον,

María dè heistḗkei pròs tō̂i mnēmeíōi éxō klaíousa. hōs oûn éklaien parékypsen eis tò mnēmeîon,

12
καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ ’Ιησοῦ.

kaì theōreî dýo angélous en leukoîs kathezoménous, héna pròs tē̂i kephalē̂i kaì héna pròs toîs posín, hópou ékeito tò sō̂ma toû ’Iēsoû.

13
καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι ῏Ηραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

kaì légousin autē̂i ekeînoi, Gýnai, tí klaíeis? légei autoîs hóti ᾿̂Ēran tòn kýrión mou, kaì ouk oîda poû éthēkan autón.

14
ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ’Ιησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ’Ιησοῦς ἐστιν.

taûta eipoûsa estráphē eis tà opísō, kaì theōreî tòn ’Iēsoûn hestō̂ta, kaì ouk ḗidei hóti ’Iēsoûs estin.

15
λέγει αὐτῇ ’Ιησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

légei autē̂i ’Iēsoûs, Gýnai, tí klaíeis? tína zēteîs? ekeínē dokoûsa hóti ho kēpourós estin légei autō̂i, Kýrie, ei sỳ ebástasas autón, eipé moi poû éthēkas autón, kagṑ autòn arō̂.

16
λέγει αὐτῇ ’Ιησοῦς, Μαρία. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ‘Εβραϊστί, Ραββουνι (ὃ λέγεται Διδάσκαλε).

légei autē̂i ’Iēsoûs, María. strapheîsa ekeínē légei autō̂i ‘Ebraïstí, Rabbouni (hò légetai Didáskale).

17
λέγει αὐτῇ ’Ιησοῦς, Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ’Αναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.

légei autē̂i ’Iēsoûs, Mḗ mou háptou, oúpō gàr anabébēka pròs tòn patéra: poreúou dè pròs toùs adelphoús mou kaì eipè autoîs, ’Anabaínō pròs tòn patéra mou kaì patéra hymō̂n kaì theón mou kaì theòn hymō̂n.

18
ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ‘Εώρακα τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

érchetai María hē Magdalēnḕ angéllousa toîs mathētaîs hóti ‘Eṓraka tòn kýrion, kaì taûta eîpen autē̂i.

19
Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν ’Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ’Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.

Oúsēs oûn opsías tē̂i hēmérāi ekeínēi tē̂i miā̂i sabbátōn, kaì tō̂n thyrō̂n kekleisménōn hópou ē̂san hoi mathētaì dià tòn phóbon tō̂n ’Ioudaíōn, ē̂lthen ho ’Iēsoûs kaì éstē eis tò méson kaì légei autoîs, Eirḗnē hymîn.

20
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

kaì toûto eipṑn édeixen tàs cheîras kaì tḕn pleuràn autoîs. echárēsan oûn hoi mathētaì idóntes tòn kýrion.

21
εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

eîpen oûn autoîs pálin, Eirḗnē hymîn: kathṑs apéstalkén me ho patḗr, kagṑ pémpō hymâs.

22
καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγιον·

kaì toûto eipṑn enephýsēsen kaì légei autoîs, Lábete pneûma hágion:

23
ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.

án tinōn aphē̂te tàs hamartías aphéōntai autoîs, án tinōn kratē̂te kekrátēntai.

24
θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ’Ιησοῦς.

thōmâs dè heîs ek tō̂n dṓdeka, ho legómenos Dídymos, ouk ē̂n met’ autō̂n hóte ē̂lthen ’Iēsoûs.

25
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, ‘Εωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ’Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.

élegon oûn autō̂i hoi álloi mathētaí, ‘Eōrákamen tòn kýrion. ho dè eîpen autoîs, ’Eàn mḕ ídō en taîs chersìn autoû tòn týpon tō̂n hḗlōn kaì bálō tòn dáktylón mou eis tòn týpon tō̂n hḗlōn kaì bálō mou tḕn cheîra eis tḕn pleuràn autoû, ou mḕ pisteúsō.

26
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ ’Ιησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.

Kaì meth’ hēméras oktṑ pálin ē̂san ésō hoi mathētaì autoû kaì thōmâs met’ autō̂n. érchetai ho ’Iēsoûs tō̂n thyrō̂n kekleisménōn, kaì éstē eis tò méson kaì eîpen, Eirḗnē hymîn.

27
εἶτα λέγει τῷ θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

eîta légei tō̂i thōmā̂i, Phére tòn dáktylón sou hō̂de kaì íde tàs cheîrás mou, kaì phére tḕn cheîrá sou kaì bále eis tḕn pleurán mou, kaì mḕ gínou ápistos allà pistós.

28
ἀπεκρίθη θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ‘Ο κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.

apekríthē thōmâs kaì eîpen autō̂i, ‘O kýriós mou kaì ho theós mou.

29
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ῞Οτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ῞Oti heṓrakás me pepísteukas? makárioi hoi mḕ idóntes kaì pisteúsantes.

30
Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ ’Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Pollà mèn oûn kaì álla sēmeîa epoíēsen ho ’Iēsoûs enṓpion tō̂n mathētō̂n [autoû], hà ouk éstin gegramména en tō̂i biblíōi toútōi:

31
ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ’Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

taûta dè gégraptai hína pisteúsēte hóti ’Iēsoûs estin ho Christòs ho hyiòs toû theoû, kaì hína pisteúontes zōḕn échēte en tō̂i onómati autoû.