Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 21

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ’Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

Metà taûta ephanérōsen heautòn pálin ho ’Iēsoûs toîs mathētaîs epì tē̂s thalássēs tē̂s Tiberiádos: ephanérōsen dè hoútōs.

2
ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

ē̂san homoû Símōn Pétros kaì thōmâs ho legómenos Dídymos kaì Nathanaḕl ho apò Kanà tē̂s Galilaías kaì hoi toû Zebedaíou kaì álloi ek tō̂n mathētō̂n autoû dýo.

3
λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, ‘Υπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, ’Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

légei autoîs Símōn Pétros, ‘Ypágō halieúein. légousin autō̂i, ’Erchómetha kaì hēmeîs sỳn soí. exē̂lthon kaì enébēsan eis tò ploîon, kaì en ekeínēi tē̂i nyktì epíasan oudén.

4
πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ’Ιησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν· οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ’Ιησοῦς ἐστιν.

prōḯas dè ḗdē genoménēs éstē ’Iēsoûs eis tòn aigialón: ou méntoi ḗideisan hoi mathētaì hóti ’Iēsoûs estin.

5
λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] ’Ιησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ.

légei oûn autoîs [ho] ’Iēsoûs, Paidía, mḗ ti prosphágion échete? apekríthēsan autō̂i, Oú.

6
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

ho dè eîpen autoîs, Bálete eis tà dexià mérē toû ploíou tò díktyon, kaì heurḗsete. ébalon oûn, kaì oukéti autò helkýsai íschyon apò toû plḗthous tō̂n ichthýōn.

7
λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ’Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ, ‘Ο κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο, ἦν γὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν·

légei oûn ho mathētḕs ekeînos hòn ēgápa ho ’Iēsoûs tō̂i Pétrōi, ‘O kýriós estin. Símōn oûn Pétros, akoúsas hóti ho kýriós estin, tòn ependýtēn diezṓsato, ē̂n gàr gymnós, kaì ébalen heautòn eis tḕn thálassan:

8
οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

hoi dè álloi mathētaì tō̂i ploiaríōi ē̂lthon, ou gàr ē̂san makràn apò tē̂s gē̂s allà hōs apò pēchō̂n diakosíōn, sýrontes tò díktyon tō̂n ichthýōn.

9
ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

hōs oûn apébēsan eis tḕn gē̂n blépousin anthrakiàn keiménēn kaì opsárion epikeímenon kaì árton.

10
λέγει αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς, ’Ενέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

légei autoîs ho ’Iēsoûs, ’Enénkate apò tō̂n opsaríōn hō̂n epiásate nŷn.

11
ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

anébē oûn Símōn Pétros kaì heílkysen tò díktyon eis tḕn gē̂n mestòn ichthýōn megálōn hekatòn pentḗkonta triō̂n: kaì tosoútōn óntōn ouk eschísthē tò díktyon.

12
λέγει αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

légei autoîs ho ’Iēsoûs, Deûte aristḗsate. oudeìs dè etólma tō̂n mathētō̂n exetásai autón, Sỳ tís eî? eidótes hóti ho kýriós estin.

13
ἔρχεται ’Ιησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

érchetai ’Iēsoûs kaì lambánei tòn árton kaì dídōsin autoîs, kaì tò opsárion homoíōs.

14
τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ’Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

toûto ḗdē tríton ephanerṓthē ’Iēsoûs toîs mathētaîs egertheìs ek nekrō̂n.

15
῞Οτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ ’Ιησοῦς, Σίμων ’Ιωάννου, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία μου.

῞Ote oûn ērístēsan légei tō̂i Símōni Pétrōi ho ’Iēsoûs, Símōn ’Iōánnou, agapā̂is me pléon toútōn? légei autō̂i, Naí, kýrie, sỳ oîdas hóti philō̂ se. légei autō̂i, Bóske tà arnía mou.

16
λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων ’Ιωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

légei autō̂i pálin deúteron, Símōn ’Iōánnou, agapā̂is me? légei autō̂i, Naí, kýrie, sỳ oîdas hóti philō̂ se. légei autō̂i, Poímaine tà próbatá mou.

17
λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων ’Ιωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς με; καὶ λέγει αὐτῷ, Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.

légei autō̂i tò tríton, Símōn ’Iōánnou, phileîs me? elypḗthē ho Pétros hóti eîpen autō̂i tò tríton, Phileîs me? kaì légei autō̂i, Kýrie, pánta sỳ oîdas, sỳ ginṓskeis hóti philō̂ se. légei autō̂i, Bóske tà próbatá mou.

18
ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

amḕn amḕn légō soi, hóte ē̂s neṓteros, ezṓnnyes seautòn kaì periepáteis hópou ḗtheles: hótan dè gērásēis, ekteneîs tàs cheîrás sou, kaì állos se zṓsei kaì oísei hópou ou théleis.

19
τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, ’Ακολούθει μοι.

toûto dè eîpen sēmaínōn poíōi thanátōi doxásei tòn theón. kaì toûto eipṑn légei autō̂i, ’Akoloúthei moi.

20
’Επιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ ’Ιησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

’Epistrapheìs ho Pétros blépei tòn mathētḕn hòn ēgápa ho ’Iēsoûs akolouthoûnta, hòs kaì anépesen en tō̂i deípnōi epì tò stē̂thos autoû kaì eîpen, Kýrie, tís estin ho paradidoús se?

21
τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ ’Ιησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί;

toûton oûn idṑn ho Pétros légei tō̂i ’Iēsoû, Kýrie, hoûtos dè tí?

22
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ’Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ’Eàn autòn thélō ménein héōs érchomai, tí pròs sé? sý moi akoloúthei.

23
ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, ἀλλ’, ’Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι[, τί πρὸς σέ];

exē̂lthen oûn hoûtos ho lógos eis toùs adelphoùs hóti ho mathētḕs ekeînos ouk apothnḗiskei. ouk eîpen dè autō̂i ho ’Iēsoûs hóti ouk apothnḗiskei, all’, ’Eàn autòn thélō ménein héōs érchomai[, tí pròs sé]?

24
Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

Hoûtós estin ho mathētḕs ho martyrō̂n perì toútōn kaì grápsas taûta, kaì oídamen hóti alēthḕs autoû hē martyría estín.

25
῎Εστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ ’Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδ’ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.

῎Estin dè kaì álla pollà hà epoíēsen ho ’Iēsoûs, hátina eàn gráphētai kath’ hén, oud’ autòn oîmai tòn kósmon chōrē̂sai tà graphómena biblía.