Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 5

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν ’Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ’Ιησοῦς εἰς ‘Ιεροσόλυμα.

Metà taûta ē̂n heortḕ tō̂n ’Ioudaíōn, kaì anébē ’Iēsoûs eis ‘Ierosólyma.

2
ἔστιν δὲ ἐν τοῖς ‘Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη ‘Εβραϊστὶ Βηθζαθά, πέντε στοὰς ἔχουσα.

éstin dè en toîs ‘Ierosolýmois epì tē̂i probatikē̂i kolymbḗthra hē epilegoménē ‘Ebraïstì Bēthzathá, pénte stoàs échousa.

3
ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.

en taútais katékeito plē̂thos tō̂n asthenoúntōn, typhlō̂n, chōlō̂n, xērō̂n.

5
ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα [καὶ] ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ·

ē̂n dé tis ánthrōpos ekeî triákonta [kaì] oktṑ étē échōn en tē̂i astheneíāi autoû:

6
τοῦτον ἰδὼν ὁ ’Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;

toûton idṑn ho ’Iēsoûs katakeímenon, kaì gnoùs hóti polỳn ḗdē chrónon échei, légei autō̂i, théleis hygiḕs genésthai?

7
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει.

apekríthē autō̂i ho asthenō̂n, Kýrie, ánthrōpon ouk échō hína hótan tarachthē̂i tò hýdōr bálēi me eis tḕn kolymbḗthran: en hō̂i dè érchomai egṑ állos prò emoû katabaínei.

8
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, ῎Εγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, ῎Egeire âron tòn krábattón sou kaì peripátei.

9
καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ῏Ην δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

kaì euthéōs egéneto hygiḕs ho ánthrōpos, kaì ē̂ren tòn krábatton autoû kaì periepátei. ᾿̂Ēn dè sábbaton en ekeínēi tē̂i hēmérāi.

10
ἔλεγον οὖν οἱ ’Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, Σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου.

élegon oûn hoi ’Ioudaîoi tō̂i tetherapeuménōi, Sábbatón estin, kaì ouk éxestín soi ârai tòn krábattón sou.

11
ὁ δὲ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ‘Ο ποιήσας με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ῏Αρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.

ho dè apekríthē autoîs, ‘O poiḗsas me hygiē̂ ekeînós moi eîpen, ᾿̂Aron tòn krábattón sou kaì peripátei.

12
ἠρώτησαν αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ῏Αρον καὶ περιπάτει;

ērṓtēsan autón, Tís estin ho ánthrōpos ho eipṓn soi, ᾿̂Aron kaì peripátei?

13
ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν, ὁ γὰρ ’Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.

ho dè iatheìs ouk ḗidei tís estin, ho gàr ’Iēsoûs exéneusen óchlou óntos en tō̂i tópōi.

14
μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ’Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ῎Ιδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται.

metà taûta heurískei autòn ho ’Iēsoûs en tō̂i hierō̂i kaì eîpen autō̂i, ῎Ide hygiḕs gégonas: mēkéti hamártane, hína mḕ cheîrón soí ti génētai.

15
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς ’Ιουδαίοις ὅτι ’Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

apē̂lthen ho ánthrōpos kaì anḗngeilen toîs ’Ioudaíois hóti ’Iēsoûs estin ho poiḗsas autòn hygiē̂.

16
καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ ’Ιουδαῖοι τὸν ’Ιησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ.

kaì dià toûto edíōkon hoi ’Ioudaîoi tòn ’Iēsoûn, hóti taûta epoíei en sabbátōi.

17
ὁ δὲ ’Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ‘Ο πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.

ho dè ’Iēsoûs apekrínato autoîs, ‘O patḗr mou héōs árti ergázetai, kagṑ ergázomai.

18
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ’Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

dià toûto oûn mâllon ezḗtoun autòn hoi ’Ioudaîoi apokteînai, hóti ou mónon élyen tò sábbaton allà kaì patéra ídion élegen tòn theón, íson heautòn poiō̂n tō̂i theō̂i.

19
’Απεκρίνατο οὖν ὁ ’Ιησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ’Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ.

’Apekrínato oûn ho ’Iēsoûs kaì élegen autoîs, ’Amḕn amḕn légō hymîn, ou dýnatai ho hyiòs poieîn aph’ heautoû oudèn eàn mḗ ti blépēi tòn patéra poioûnta: hà gàr àn ekeînos poiē̂i, taûta kaì ho hyiòs homoíōs poieî.

20
ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.

ho gàr patḕr phileî tòn hyiòn kaì pánta deíknysin autō̂i hà autòs poieî, kaì meízona toútōn deíxei autō̂i érga, hína hymeîs thaumázēte.

21
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ.

hṓsper gàr ho patḕr egeírei toùs nekroùs kaì zōiopoieî, hoútōs kaì ho hyiòs hoùs thélei zōiopoieî.

22
οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ,

oudè gàr ho patḕr krínei oudéna, allà tḕn krísin pâsan dédōken tō̂i hyiō̂i,

23
ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν.

hína pántes timō̂si tòn hyiòn kathṑs timō̂si tòn patéra. ho mḕ timō̂n tòn hyiòn ou timā̂i tòn patéra tòn pémpsanta autón.

24
’Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

’Amḕn amḕn légō hymîn hóti ho tòn lógon mou akoúōn kaì pisteúōn tō̂i pémpsantí me échei zōḕn aiṓnion, kaì eis krísin ouk érchetai allà metabébēken ek toû thanátou eis tḕn zōḗn.

25
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν.

amḕn amḕn légō hymîn hóti érchetai hṓra kaì nŷn estin hóte hoi nekroì akoúsousin tē̂s phōnē̂s toû hyioû toû theoû kaì hoi akoúsantes zḗsousin.

26
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·

hṓsper gàr ho patḕr échei zōḕn en heautō̂i, hoútōs kaì tō̂i hyiō̂i édōken zōḕn échein en heautō̂i:

27
καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.

kaì exousían édōken autō̂i krísin poieîn, hóti hyiòs anthrṓpou estín.

28
μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ

mḕ thaumázete toûto, hóti érchetai hṓra en hē̂i pántes hoi en toîs mnēmeíois akoúsousin tē̂s phōnē̂s autoû

29
καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.

kaì ekporeúsontai, hoi tà agathà poiḗsantes eis anástasin zōē̂s, hoi dè tà phaûla práxantes eis anástasin kríseōs.

30
Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.

Ou dýnamai egṑ poieîn ap’ emautoû oudén: kathṑs akoúō krínō, kaì hē krísis hē emḕ dikaía estín, hóti ou zētō̂ tò thélēma tò emòn allà tò thélēma toû pémpsantós me.

31
ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής·

eàn egṑ martyrō̂ perì emautoû, hē martyría mou ouk éstin alēthḗs:

32
ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ.

állos estìn ho martyrō̂n perì emoû, kaì oîda hóti alēthḗs estin hē martyría hḕn martyreî perì emoû.

33
ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς ’Ιωάννην, καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ·

hymeîs apestálkate pròs ’Iōánnēn, kaì memartýrēken tē̂i alētheíāi:

34
ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.

egṑ dè ou parà anthrṓpou tḕn martyrían lambánō, allà taûta légō hína hymeîs sōthē̂te.

35
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ.

ekeînos ē̂n ho lýchnos ho kaiómenos kaì phaínōn, hymeîs dè ēthelḗsate agalliathē̂nai pròs hṓran en tō̂i phōtì autoû.

36
ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ’Ιωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν·

egṑ dè échō tḕn martyrían meízō toû ’Iōánnou: tà gàr érga hà dédōkén moi ho patḕr hína teleiṓsō autá, autà tà érga hà poiō̂, martyreî perì emoû hóti ho patḗr me apéstalken:

37
καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀκηκόατε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε,

kaì ho pémpsas me patḕr ekeînos memartýrēken perì emoû. oúte phōnḕn autoû pṓpote akēkóate oúte eîdos autoû heōrákate,

38
καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε.

kaì tòn lógon autoû ouk échete en hymîn ménonta, hóti hòn apésteilen ekeînos toútōi hymeîs ou pisteúete.

39
ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·

eraunâte tàs graphás, hóti hymeîs dokeîte en autaîs zōḕn aiṓnion échein: kaì ekeînaí eisin hai martyroûsai perì emoû:

40
καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.

kaì ou thélete eltheîn prós me hína zōḕn échēte.

41
Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω,

Dóxan parà anthrṓpōn ou lambánō,

42
ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.

allà égnōka hymâs hóti tḕn agápēn toû theoû ouk échete en heautoîs.

43
ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε.

egṑ elḗlytha en tō̂i onómati toû patrós mou kaì ou lambáneté me: eàn állos élthēi en tō̂i onómati tō̂i idíōi, ekeînon lḗmpsesthe.

44
πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε;

pō̂s dýnasthe hymeîs pisteûsai, dóxan parà allḗlōn lambánontes kaì tḕn dóxan tḕn parà toû mónou theoû ou zēteîte?

45
μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα· ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωϋσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε.

mḕ dokeîte hóti egṑ katēgorḗsō hymō̂n pròs tòn patéra: éstin ho katēgorō̂n hymō̂n Mōÿsē̂s, eis hòn hymeîs ēlpíkate.

46
εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί, περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.

ei gàr episteúete Mōÿseî, episteúete àn emoí, perì gàr emoû ekeînos égrapsen.

47
εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε;

ei dè toîs ekeínou grámmasin ou pisteúete, pō̂s toîs emoîs rhḗmasin pisteúsete?