Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jean 9

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς.

Kaì parágōn eîden ánthrōpon typhlòn ek genetē̂s.

2
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, ‘Ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;

kaì ērṓtēsan autòn hoi mathētaì autoû légontes, ‘Rabbí, tís hḗmarten, hoûtos ḕ hoi goneîs autoû, hína typhlòs gennēthē̂i?

3
ἀπεκρίθη ’Ιησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ.

apekríthē ’Iēsoûs, Oúte hoûtos hḗmarten oúte hoi goneîs autoû, all’ hína phanerōthē̂i tà érga toû theoû en autō̂i.

4
ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.

hēmâs deî ergázesthai tà érga toû pémpsantós me héōs hēméra estín: érchetai nỳx hóte oudeìs dýnatai ergázesthai.

5
ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.

hótan en tō̂i kósmōi ō̂, phō̂s eimi toû kósmou.

6
ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς

taûta eipṑn éptysen chamaì kaì epoíēsen pēlòn ek toû ptýsmatos, kaì epéchrisen autoû tòn pēlòn epì toùs ophthalmoùs

7
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ῞Υπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται ’Απεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων.

kaì eîpen autō̂i, ῞Ypage nípsai eis tḕn kolymbḗthran toû Silōám (hò hermēneúetai ’Apestalménos). apē̂lthen oûn kaì enípsato, kaì ē̂lthen blépōn.

8
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

Hoi oûn geítones kaì hoi theōroûntes autòn tò próteron hóti prosaítēs ē̂n élegon, Ouch hoûtós estin ho kathḗmenos kaì prosaitō̂n?

9
ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν· ἄλλοι ἔλεγον, Οὐχί, ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ’Εγώ εἰμι.

álloi élegon hóti Hoûtós estin: álloi élegon, Ouchí, allà hómoios autō̂i estin. ekeînos élegen hóti ’Egṓ eimi.

10
ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Πῶς [οὖν] ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;

élegon oûn autō̂i, Pō̂s [oûn] ēneṓichthēsán sou hoi ophthalmoí?

11
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, ‘Ο ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος ’Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι ῞Υπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.

apekríthē ekeînos, ‘O ánthrōpos ho legómenos ’Iēsoûs pēlòn epoíēsen kaì epéchrisén mou toùs ophthalmoùs kaì eîpén moi hóti ῞Ypage eis tòn Silōàm kaì nípsai: apelthṑn oûn kaì nipsámenos anéblepsa.

12
καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει, Οὐκ οἶδα.

kaì eîpan autō̂i, Poû estin ekeînos? légei, Ouk oîda.

13
῎Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν.

῎Agousin autòn pròs toùs Pharisaíous tón pote typhlón.

14
ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ’Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.

ē̂n dè sábbaton en hē̂i hēmérāi tòn pēlòn epoíēsen ho ’Iēsoûs kaì anéōixen autoû toùs ophthalmoús.

15
πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.

pálin oûn ērṓtōn autòn kaì hoi Pharisaîoi pō̂s anéblepsen. ho dè eîpen autoîs, Pēlòn epéthēkén mou epì toùs ophthalmoús, kaì enipsámēn, kaì blépō.

16
ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς.

élegon oûn ek tō̂n Pharisaíōn tinés, Ouk éstin hoûtos parà theoû ho ánthrōpos, hóti tò sábbaton ou tēreî. álloi [dè] élegon, Pō̂s dýnatai ánthrōpos hamartōlòs toiaûta sēmeîa poieîn? kaì schísma ē̂n en autoîs.

17
λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν, Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προφήτης ἐστίν.

légousin oûn tō̂i typhlō̂i pálin, Tí sỳ légeis perì autoû, hóti ēnéōixén sou toùs ophthalmoús? ho dè eîpen hóti Prophḗtēs estín.

18
Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ ’Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος

Ouk epísteusan oûn hoi ’Ioudaîoi perì autoû hóti ē̂n typhlòs kaì anéblepsen, héōs hótou ephṓnēsan toùs goneîs autoû toû anablépsantos

19
καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι;

kaì ērṓtēsan autoùs légontes, Hoûtós estin ho hyiòs hymō̂n, hòn hymeîs légete hóti typhlòs egennḗthē? pō̂s oûn blépei árti?

20
ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη·

apekríthēsan oûn hoi goneîs autoû kaì eîpan, Oídamen hóti hoûtós estin ho hyiòs hēmō̂n kaì hóti typhlòs egennḗthē:

21
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

pō̂s dè nŷn blépei ouk oídamen, ḕ tís ḗnoixen autoû toùs ophthalmoùs hēmeîs ouk oídamen: autòn erōtḗsate, hēlikían échei, autòs perì heautoû lalḗsei.

22
ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ’Ιουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ’Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται.

taûta eîpan hoi goneîs autoû hóti ephoboûnto toùs ’Ioudaíous, ḗdē gàr synetétheinto hoi ’Ioudaîoi hína eán tis autòn homologḗsēi Christón, aposynágōgos génētai.

23
διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ‘Ηλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε.

dià toûto hoi goneîs autoû eîpan hóti ‘Ēlikían échei, autòn eperōtḗsate.

24
’Εφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν.

’Ephṓnēsan oûn tòn ánthrōpon ek deutérou hòs ē̂n typhlòs kaì eîpan autō̂i, Dòs dóxan tō̂i theō̂i: hēmeîs oídamen hóti hoûtos ho ánthrōpos hamartōlós estin.

25
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

apekríthē oûn ekeînos, Ei hamartōlós estin ouk oîda: hèn oîda, hóti typhlòs ṑn árti blépō.

26
εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί ἐποίησέν σοι; πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς;

eîpon oûn autō̂i, Tí epoíēsén soi? pō̂s ḗnoixén sou toùs ophthalmoús?

27
ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;

apekríthē autoîs, Eîpon hymîn ḗdē kaì ouk ēkoúsate: tí pálin thélete akoúein? mḕ kaì hymeîs thélete autoû mathētaì genésthai?

28
καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον, Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί·

kaì eloidórēsan autòn kaì eîpon, Sỳ mathētḕs eî ekeínou, hēmeîs dè toû Mōÿséōs esmèn mathētaí:

29
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.

hēmeîs oídamen hóti Mōÿseî lelálēken ho theós, toûton dè ouk oídamen póthen estín.

30
ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ’Εν τούτῳ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς.

apekríthē ho ánthrōpos kaì eîpen autoîs, ’En toútōi gàr tò thaumastón estin hóti hymeîs ouk oídate póthen estín, kaì ḗnoixén mou toùs ophthalmoús.

31
οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ τούτου ἀκούει.

oídamen hóti hamartōlō̂n ho theòs ouk akoúei, all’ eán tis theosebḕs ē̂i kaì tò thélēma autoû poiē̂i toútou akoúei.

32
ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου·

ek toû aiō̂nos ouk ēkoústhē hóti ḗnoixén tis ophthalmoùs typhloû gegennēménou:

33
εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν.

ei mḕ ē̂n hoûtos parà theoû, ouk ēdýnato poieîn oudén.

34
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, ’Εν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.

apekríthēsan kaì eîpon autō̂i, ’En hamartíais sỳ egennḗthēs hólos, kaì sỳ didáskeis hēmâs? kaì exébalon autòn éxō.

35
῎Ηκουσεν ’Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν [αὐτῷ], Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;

῎Ēkousen ’Iēsoûs hóti exébalon autòn éxō, kaì heurṑn autòn eîpen [autō̂i], Sỳ pisteúeis eis tòn hyiòn toû anthrṓpou?

36
ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;

apekríthē ekeînos kaì eîpen, Kaì tís estin, kýrie, hína pisteúsō eis autón?

37
εἶπεν αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν.

eîpen autō̂i ho ’Iēsoûs, Kaì heṓrakas autòn kaì ho lalō̂n metà soû ekeînós estin.

38
ὁ δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

ho dè éphē, Pisteúō, kýrie: kaì prosekýnēsen autō̂i.

39
καὶ εἶπεν ὁ ’Ιησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.

kaì eîpen ho ’Iēsoûs, Eis kríma egṑ eis tòn kósmon toûton ē̂lthon, hína hoi mḕ blépontes blépōsin kaì hoi blépontes typhloì génōntai.

40
῎Ηκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;

῎Ēkousan ek tō̂n Pharisaíōn taûta hoi met’ autoû óntes, kaì eîpon autō̂i, Mḕ kaì hēmeîs typhloí esmen?

41
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς, Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι Βλέπομεν· ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει.

eîpen autoîs ho ’Iēsoûs, Ei typhloì ē̂te, ouk àn eíchete hamartían: nŷn dè légete hóti Blépomen: hē hamartía hymō̂n ménei.