Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 14:21

New Testament
Chapter
Verses
21
καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ῎Εξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.

kaì paragenómenos ho doûlos apḗngeilen tō̂i kyríōi autoû taûta. tóte orgistheìs ho oikodespótēs eîpen tō̂i doúlōi autoû, ῎Exelthe tachéōs eis tàs plateías kaì rhýmas tē̂s póleōs, kaì toùs ptōchoùs kaì anapeírous kaì typhloùs kaì chōloùs eiságage hō̂de.