Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Mark 4:7

New Testament
Chapter
Verses
7
καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.

kaì állo épesen eis tàs akánthas, kaì anébēsan hai ákanthai kaì synépnixan autó, kaì karpòn ouk édōken.