Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Marc 8

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς,

’En ekeínais taîs hēmérais pálin polloû óchlou óntos kaì mḕ echóntōn tí phágōsin, proskalesámenos toùs mathētàs légei autoîs,

2
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν·

Splanchnízomai epì tòn óchlon hóti ḗdē hēmérai treîs prosménousín moi kaì ouk échousin tí phágōsin:

3
καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.

kaì eàn apolýsō autoùs nḗsteis eis oîkon autō̂n, eklythḗsontai en tē̂i hodō̂i: kaí tines autō̂n apò makróthen hḗkasin.

4
καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ’ ἐρημίας;

kaì apekríthēsan autō̂i hoi mathētaì autoû hóti Póthen toútous dynḗsetaí tis hō̂de chortásai ártōn ep’ erēmías?

5
καὶ ἠρώτα αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, ‘Επτά.

kaì ērṓta autoús, Pósous échete ártous? hoi dè eîpan, ‘Eptá.

6
καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.

kaì parangéllei tō̂i óchlōi anapeseîn epì tē̂s gē̂s: kaì labṑn toùs heptà ártous eucharistḗsas éklasen kaì edídou toîs mathētaîs autoû hína paratithō̂sin kaì paréthēkan tō̂i óchlōi.

7
καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι.

kaì eîchon ichthýdia olíga: kaì eulogḗsas autà eîpen kaì taûta paratithénai.

8
καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.

kaì éphagon kaì echortásthēsan, kaì ē̂ran perisseúmata klasmátōn heptà spyrídas.

9
ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

ē̂san dè hōs tetrakischílioi. kaì apélysen autoús.

10
Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.

Kaì euthỳs embàs eis tò ploîon metà tō̂n mathētō̂n autoû ē̂lthen eis tà mérē Dalmanouthá.

11
Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν.

Kaì exē̂lthon hoi Pharisaîoi kaì ḗrxanto syzēteîn autō̂i, zētoûntes par’ autoû sēmeîon apò toû ouranoû, peirázontes autón.

12
καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.

kaì anastenáxas tō̂i pneúmati autoû légei, Tí hē geneà haútē zēteî sēmeîon? amḕn légō hymîn, ei dothḗsetai tē̂i geneā̂i taútēi sēmeîon.

13
καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

kaì apheìs autoùs pálin embàs apē̂lthen eis tò péran.

14
Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.

Kaì epeláthonto labeîn ártous, kaì ei mḕ héna árton ouk eîchon meth’ heautō̂n en tō̂i ploíōi.

15
καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, ‘Ορᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης ‘Ηρῴδου.

kaì diestélleto autoîs légōn, ‘Orâte, blépete apò tē̂s zýmēs tō̂n Pharisaíōn kaì tē̂s zýmēs ‘Ērṓidou.

16
καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ῎Αρτους οὐκ ἔχομεν.

kaì dielogízonto pròs allḗlous hóti ῎Artous ouk échomen.

17
καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;

kaì gnoùs légei autoîs, Tí dialogízesthe hóti ártous ouk échete? oúpō noeîte oudè syníete? pepōrōménēn échete tḕn kardían hymō̂n?

18
ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε,

ophthalmoùs échontes ou blépete kaì ō̂ta échontes ouk akoúete? kaì ou mnēmoneúete,

19
ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.

hóte toùs pénte ártous éklasa eis toùs pentakischilíous, pósous kophínous klasmátōn plḗreis ḗrate? légousin autō̂i, Dṓdeka.

20
῞Οτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν [αὐτῷ], ‘Επτά.

῞Ote toùs heptà eis toùs tetrakischilíous, pósōn spyrídōn plērṓmata klasmátōn ḗrate? kaì légousin [autō̂i], ‘Eptá.

21
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὔπω συνίετε;

kaì élegen autoîs, Oúpō syníete?

22
Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.

Kaì érchontai eis Bēthsaïdán. kaì phérousin autō̂i typhlòn kaì parakaloûsin autòn hína autoû hápsētai.

23
καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν, Εἴ τι βλέπεις;

kaì epilabómenos tē̂s cheiròs toû typhloû exḗnenken autòn éxō tē̂s kṓmēs, kaì ptýsas eis tà ómmata autoû, epitheìs tàs cheîras autō̂i, epērṓta autón, Eí ti blépeis?

24
καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.

kaì anablépsas élegen, Blépō toùs anthrṓpous, hóti hōs déndra horō̂ peripatoûntas.

25
εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν, καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα.

eîta pálin epéthēken tàs cheîras epì toùs ophthalmoùs autoû, kaì diéblepsen, kaì apekatéstē, kaì enéblepen tēlaugō̂s hápanta.

26
καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.

kaì apésteilen autòn eis oîkon autoû légōn, Mēdè eis tḕn kṓmēn eisélthēis.

27
Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ’Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;

Kaì exē̂lthen ho ’Iēsoûs kaì hoi mathētaì autoû eis tàs kṓmas Kaisareías tē̂s Philíppou: kaì en tē̂i hodō̂i epērṓta toùs mathētàs autoû légōn autoîs, Tína me légousin hoi ánthrōpoi eînai?

28
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες [ὅτι] ’Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, ’Ηλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν.

hoi dè eîpan autō̂i légontes [hóti] ’Iōánnēn tòn baptistḗn, kaì álloi, ’Ēlían, álloi dè hóti heîs tō̂n prophētō̂n.

29
καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, ‘Υμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστός.

kaì autòs epērṓta autoús, ‘Ymeîs dè tína me légete eînai? apokritheìs ho Pétros légei autō̂i, Sỳ eî ho Christós.

30
καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.

kaì epetímēsen autoîs hína mēdenì légōsin perì autoû.

31
Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·

Kaì ḗrxato didáskein autoùs hóti deî tòn hyiòn toû anthrṓpou pollà patheîn kaì apodokimasthē̂nai hypò tō̂n presbytérōn kaì tō̂n archieréōn kaì tō̂n grammatéōn kaì apoktanthē̂nai kaì metà treîs hēméras anastē̂nai:

32
καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ.

kaì parrēsíāi tòn lógon elálei. kaì proslabómenos ho Pétros autòn ḗrxato epitimân autō̂i.

33
ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει, ῞Υπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

ho dè epistrapheìs kaì idṑn toùs mathētàs autoû epetímēsen Pétrōi kaì légei, ῞Ypage opísō mou, Satanâ, hóti ou phroneîs tà toû theoû allà tà tō̂n anthrṓpōn.

34
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Kaì proskalesámenos tòn óchlon sỳn toîs mathētaîs autoû eîpen autoîs, Eí tis thélei opísō mou eltheîn, aparnēsásthō heautòn kaì arátō tòn stauròn autoû kaì akoloutheítō moi.

35
ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν [ἐμοῦ καὶ] τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν.

hòs gàr eàn thélēi tḕn psychḕn autoû sō̂sai apolései autḗn: hòs d’ àn apolései tḕn psychḕn autoû héneken [emoû kaì] toû euangelíou sṓsei autḗn.

36
τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;

tí gàr ōpheleî ánthrōpon kerdē̂sai tòn kósmon hólon kaì zēmiōthē̂nai tḕn psychḕn autoû?

37
τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;

tí gàr doî ánthrōpos antállagma tē̂s psychē̂s autoû?

38
ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.

hòs gàr eàn epaischynthē̂i me kaì toùs emoùs lógous en tē̂i geneā̂i taútēi tē̂i moichalídi kaì hamartōlō̂i, kaì ho hyiòs toû anthrṓpou epaischynthḗsetai autòn hótan élthēi en tē̂i dóxēi toû patròs autoû metà tō̂n angélōn tō̂n hagíōn.