Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 11:15

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ’Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

Kaì egéneto hóte etélesen ho ’Iēsoûs diatássōn toîs dṓdeka mathētaîs autoû, metébē ekeîthen toû didáskein kaì kērýssein en taîs pólesin autō̂n.

2
‘Ο δὲ ’Ιωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

‘O dè ’Iōánnēs akoúsas en tō̂i desmōtēríōi tà érga toû Christoû pémpsas dià tō̂n mathētō̂n autoû

3
εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;

eîpen autō̂i, Sỳ eî ho erchómenos ḕ héteron prosdokō̂men?

4
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ’Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε ’Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

kaì apokritheìs ho ’Iēsoûs eîpen autoîs, Poreuthéntes apangeílate ’Iōánnēi hà akoúete kaì blépete:

5
τυϕλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωϕοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

typhloì anablépousin kaì chōloì peripatoûsin, leproì katharízontai kaì kōphoì akoúousin, kaì nekroì egeírontai kaì ptōchoì euangelízontai:

6
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

kaì makáriós estin hòs eàn mḕ skandalisthē̂i en emoí.

7
Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ’Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ’Ιωάννου, Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

Toútōn dè poreuoménōn ḗrxato ho ’Iēsoûs légein toîs óchlois perì ’Iōánnou, Tí exḗlthate eis tḕn érēmon theásasthai? kálamon hypò anémou saleuómenon?

8
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμϕιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ ϕοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.

allà tí exḗlthate ideîn? ánthrōpon en malakoîs ēmphiesménon? idoù hoi tà malakà phoroûntes en toîs oíkois tō̂n basiléōn eisín.

9
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προϕήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προϕήτου.

allà tí exḗlthate ideîn? prophḗtēn? naí, légō hymîn, kaì perissóteron prophḗtou.

10
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, ’Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

hoûtós estin perì hoû gégraptai, ’Idoù egṑ apostéllō tòn ángelón mou prò prosṓpou sou, hòs kataskeuásei tḕn hodón sou émprosthén sou.

11
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ’Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.

Amḕn légō hymîn, ouk egḗgertai en gennētoîs gynaikō̂n meízōn ’Iōánnou toû baptistoû: ho dè mikróteros en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n meízōn autoû estin.

12
ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ’Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

apò dè tō̂n hēmerō̂n ’Iōánnou toû baptistoû héōs árti hē basileía tō̂n ouranō̂n biázetai, kaì biastaì harpázousin autḗn.

13
πάντες γὰρ οἱ προϕῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ’Ιωάννου ἐπροϕήτευσαν·

pántes gàr hoi prophē̂tai kaì ho nómos héōs ’Iōánnou eprophḗteusan:

14
καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ’Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

kaì ei thélete déxasthai, autós estin ’Ēlías ho méllōn érchesthai.

15
ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.

ho échōn ō̂ta akouétō.

16
Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσϕωνοῦντα τοῖς ἑτέροις

Tíni dè homoiṓsō tḕn geneàn taútēn? homoía estìn paidíois kathēménois en taîs agoraîs hà prosphōnoûnta toîs hetérois

17
λέγουσιν, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε.

légousin, Ēylḗsamen hymîn kaì ouk ōrchḗsasthe: ethrēnḗsamen kaì ouk ekópsasthe.

18
ἦλθεν γὰρ ’Ιωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει·

ē̂lthen gàr ’Iōánnēs mḗte esthíōn mḗte pínōn, kaì légousin, Daimónion échei:

19
ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, ’Ιδοὺ ἄνθρωπος ϕάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν ϕίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοϕία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

ē̂lthen ho hyiòs toû anthrṓpou esthíōn kaì pínōn, kaì légousin, ’Idoù ánthrōpos phágos kaì oinopótēs, telōnō̂n phílos kaì hamartōlō̂n. kaì edikaiṓthē hē sophía apò tō̂n érgōn autē̂s.

20
Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·

Tóte ḗrxato oneidízein tàs póleis en haîs egénonto hai pleîstai dynámeis autoû, hóti ou metenóēsan:

21
Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

Ouaí soi, Chorazín: ouaí soi, Bēthsaïdá: hóti ei en Týrōi kaì Sidō̂ni egénonto hai dynámeis hai genómenai en hymîn, pálai àn en sákkōi kaì spodō̂i metenóēsan.

22
πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.

plḕn légō hymîn, Týrōi kaì Sidō̂ni anektóteron éstai en hēmérāi kríseōs ḕ hymîn.

23
καὶ σύ, Καϕαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

kaì sý, Kapharnaoúm, mḕ héōs ouranoû hypsōthḗsēi? héōs hā́idou katabḗsēi. hóti ei en Sodómois egenḗthēsan hai dynámeis hai genómenai en soí, émeinen àn méchri tē̂s sḗmeron.

24
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.

plḕn légō hymîn hóti gē̂i Sodómōn anektóteron éstai en hēmérāi kríseōs ḕ soí.

25
’Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ ’Ιησοῦς εἶπεν, ’Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοϕῶν καὶ συνετῶν καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·

’En ekeínōi tō̂i kairō̂i apokritheìs ho ’Iēsoûs eîpen, ’Exomologoûmaí soi, páter, kýrie toû ouranoû kaì tē̂s gē̂s, hóti ékrypsas taûta apò sophō̂n kaì synetō̂n kaì apekálypsas autà nēpíois:

26
ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου.

naí, ho patḗr, hóti hoútōs eudokía egéneto émprosthén sou.

27
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Pánta moi paredóthē hypò toû patrós mou, kaì oudeìs epiginṓskei tòn hyiòn ei mḕ ho patḗr, oudè tòn patéra tis epiginṓskei ei mḕ ho hyiòs kaì hō̂i eàn boúlētai ho hyiòs apokalýpsai.

28
Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεϕορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

Deûte prós me pántes hoi kopiō̂ntes kaì pephortisménoi, kagṑ anapaúsō hymâs.

29
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐϕ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

árate tòn zygón mou eph’ hymâs kaì máthete ap’ emoû, hóti praǘs eimi kaì tapeinòs tē̂i kardíāi, kaì heurḗsete anápausin taîs psychaîs hymō̂n:

30
ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ ϕορτίον μου ἐλαϕρόν ἐστιν.

ho gàr zygós mou chrēstòs kaì tò phortíon mou elaphrón estin.