Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 15

New Testament
Chapter
Verses
1
Τότε προσέρχονται τῷ ’Ιησοῦ ἀπὸ ‘Ιεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς λέγοντες,

Tóte prosérchontai tō̂i ’Iēsoû apò ‘Ierosolýmōn Pharisaîoi kaì grammateîs légontes,

2
Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.

Dià tí hoi mathētaí sou parabaínousin tḕn parádosin tō̂n presbytérōn? ou gàr níptontai tàs cheîras autō̂n hótan árton esthíōsin.

3
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν;

ho dè apokritheìs eîpen autoîs, Dià tí kaì hymeîs parabaínete tḕn entolḕn toû theoû dià tḕn parádosin hymō̂n?

4
ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, ‘Ο κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω·

ho gàr theòs eîpen, Tíma tòn patéra kaì tḕn mētéra, kaí, ‘O kakologō̂n patéra ḕ mētéra thanátōi teleutátō:

5
ὑμεῖς δὲ λέγετε, ῝Ος ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠϕεληθῇς,

hymeîs dè légete, ῝Os àn eípēi tō̂i patrì ḕ tē̂i mētrí, Dō̂ron hò eàn ex emoû ōphelēthē̂is,

6
οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ· καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.

ou mḕ timḗsei tòn patéra autoû: kaì ēkyrṓsate tòn lógon toû theoû dià tḕn parádosin hymō̂n.

7
ὑποκριταί, καλῶς ἐπροϕήτευσεν περὶ ὑμῶν ’Ησαΐας λέγων,

hypokritaí, kalō̂s eprophḗteusen perì hymō̂n ’Ēsaḯas légōn,

8
‘Ο λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ·

‘O laòs hoûtos toîs cheílesín me timā̂i, hē dè kardía autō̂n pórrō apéchei ap’ emoû:

9
μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.

mátēn dè sébontaí me, didáskontes didaskalías entálmata anthrṓpōn.

10
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, ’Ακούετε καὶ συνίετε·

Kaì proskalesámenos tòn óchlon eîpen autoîs, ’Akoúete kaì syníete:

11
οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

ou tò eiserchómenon eis tò stóma koinoî tòn ánthrōpon, allà tò ekporeuómenon ek toû stómatos toûto koinoî tòn ánthrōpon.

12
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν;

Tóte proselthóntes hoi mathētaì légousin autō̂i, Oîdas hóti hoi Pharisaîoi akoúsantes tòn lógon eskandalísthēsan?

13
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα ϕυτεία ἣν οὐκ ἐϕύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται.

ho dè apokritheìs eîpen, Pâsa phyteía hḕn ouk ephýteusen ho patḗr mou ho ouránios ekrizōthḗsetai.

14
ἄϕετε αὐτούς· τυϕλοί εἰσιν ὁδηγοί· τυϕλὸς δὲ τυϕλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμϕότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.

áphete autoús: typhloí eisin hodēgoí: typhlòs dè typhlòn eàn hodēgē̂i, amphóteroi eis bóthynon pesoûntai.

15
’Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν.

’Apokritheìs dè ho Pétros eîpen autō̂i, Phráson hēmîn tḕn parabolḗn.

16
ὁ δὲ εἶπεν, ’Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

ho dè eîpen, ’Akmḕn kaì hymeîs asýnetoí este?

17
οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀϕεδρῶνα ἐκβάλλεται;

ou noeîte hóti pân tò eisporeuómenon eis tò stóma eis tḕn koilían chōreî kaì eis aphedrō̂na ekbálletai?

18
τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

tà dè ekporeuómena ek toû stómatos ek tē̂s kardías exérchetai, kakeîna koinoî tòn ánthrōpon.

19
ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, ϕόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασϕημίαι.

ek gàr tē̂s kardías exérchontai dialogismoì ponēroí, phónoi, moicheîai, porneîai, klopaí, pseudomartyríai, blasphēmíai.

20
ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν ϕαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

taûtá estin tà koinoûnta tòn ánthrōpon, tò dè aníptois chersìn phageîn ou koinoî tòn ánthrōpon.

21
Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ’Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

Kaì exelthṑn ekeîthen ho ’Iēsoûs anechṓrēsen eis tà mérē Týrou kaì Sidō̂nos.

22
καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα, ’Ελέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

kaì idoù gynḕ Chananaía apò tō̂n horíōn ekeínōn exelthoûsa ékrazen légousa, ’Eléēsón me, kýrie, hyiòs Dauíd: hē thygátēr mou kakō̂s daimonízetai.

23
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, ’Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

ho dè ouk apekríthē autē̂i lógon. kaì proselthóntes hoi mathētaì autoû ērṓtoun autòn légontes, ’Apólyson autḗn, hóti krázei ópisthen hēmō̂n.

24
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ’Ισραήλ.

ho dè apokritheìs eîpen, Ouk apestálēn ei mḕ eis tà próbata tà apolōlóta oíkou ’Israḗl.

25
ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα, Κύριε, βοήθει μοι.

hē dè elthoûsa prosekýnei autō̂i légousa, Kýrie, boḗthei moi.

26
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

ho dè apokritheìs eîpen, Ouk éstin kalòn labeîn tòn árton tō̂n téknōn kaì baleîn toîs kynaríois.

27
ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

hē dè eîpen, Naí, kýrie, kaì gàr tà kynária esthíei apò tō̂n psichíōn tō̂n piptóntōn apò tē̂s trapézēs tō̂n kyríōn autō̂n.

28
τότε ἀποκριθεὶς ὁ ’Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ῏Ω γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

tóte apokritheìs ho ’Iēsoûs eîpen autē̂i, ᾿̂Ō gýnai, megálē sou hē pístis: genēthḗtō soi hōs théleis. kaì iáthē hē thygátēr autē̂s apò tē̂s hṓras ekeínēs.

29
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ’Ιησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.

Kaì metabàs ekeîthen ho ’Iēsoûs ē̂lthen parà tḕn thálassan tē̂s Galilaías, kaì anabàs eis tò óros ekáthēto ekeî.

30
καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ’ ἑαυτῶν χωλούς, τυϕλούς, κυλλούς, κωϕούς, καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·

kaì prosē̂lthon autō̂i óchloi polloì échontes meth’ heautō̂n chōloús, typhloús, kylloús, kōphoús, kaì hetérous polloús, kaì érripsan autoùs parà toùs pódas autoû, kaì etherápeusen autoús:

31
ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωϕοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυϕλοὺς βλέποντας· καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν ’Ισραήλ.

hṓste tòn óchlon thaumásai blépontas kōphoùs laloûntas, kylloùs hygieîs, kaì chōloùs peripatoûntas kaì typhloùs blépontas: kaì edóxasan tòn theòn ’Israḗl.

32
‘Ο δὲ ’Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί ϕάγωσιν· καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.

‘O dè ’Iēsoûs proskalesámenos toùs mathētàs autoû eîpen, Splanchnízomai epì tòn óchlon, hóti ḗdē hēmérai treîs prosménousín moi kaì ouk échousin tí phágōsin: kaì apolŷsai autoùs nḗsteis ou thélō, mḗpote eklythō̂sin en tē̂i hodō̂i.

33
καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον;

kaì légousin autō̂i hoi mathētaí, Póthen hēmîn en erēmíāi ártoi tosoûtoi hṓste chortásai óchlon tosoûton?

34
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν, ‘Επτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

kaì légei autoîs ho ’Iēsoûs, Pósous ártous échete? hoi dè eîpan, ‘Eptá, kaì olíga ichthýdia.

35
καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν

kaì parangeílas tō̂i óchlōi anapeseîn epì tḕn gē̂n

36
ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.

élaben toùs heptà ártous kaì toùs ichthýas kaì eucharistḗsas éklasen kaì edídou toîs mathētaîs, hoi dè mathētaì toîs óchlois.

37
καὶ ἔϕαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.

kaì éphagon pántes kaì echortásthēsan, kaì tò perisseûon tō̂n klasmátōn ē̂ran, heptà spyrídas plḗreis.

38
οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

hoi dè esthíontes ē̂san tetrakischílioi ándres chōrìs gynaikō̂n kaì paidíōn.

39
Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

Kaì apolýsas toùs óchlous enébē eis tò ploîon, kaì ē̂lthen eis tà hória Magadán.