Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 17:12

New Testament
Chapter
Verses
12
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ’Ηλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.

légō dè hymîn hóti ’Ēlías ḗdē ē̂lthen, kaì ouk epégnōsan autòn allà epoíēsan en autō̂i hósa ēthélēsan: hoútōs kaì ho hyiòs toû anthrṓpou méllei páschein hyp’ autō̂n.