Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 17:15

New Testament
Chapter
Verses
15
καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

kaì légōn, Kýrie, eléēsón mou tòn hyión, hóti selēniázetai kaì kakō̂s páschei: pollákis gàr píptei eis tò pŷr kaì pollákis eis tò hýdōr.