Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 17:4

New Testament
Chapter
Verses
4
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ ’Ιησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν καὶ ’Ηλίᾳ μίαν.

apokritheìs dè ho Pétros eîpen tō̂i ’Iēsoû, Kýrie, kalón estin hēmâs hō̂de eînai: ei théleis, poiḗsō hō̂de treîs skēnás, soì mían kaì Mōÿseî mían kaì ’Ēlíāi mían.