Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 18

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ ’Ιησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

’En ekeínēi tē̂i hṓrāi prosē̂lthon hoi mathētaì tō̂i ’Iēsoû légontes, Tís ára meízōn estìn en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n?

2
καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν

kaì proskalesámenos paidíon éstēsen autò en mésōi autō̂n

3
καὶ εἶπεν, ’Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραϕῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

kaì eîpen, ’Amḕn légō hymîn, eàn mḕ straphē̂te kaì génēsthe hōs tà paidía, ou mḕ eisélthēte eis tḕn basileían tō̂n ouranō̂n.

4
ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

hóstis oûn tapeinṓsei heautòn hōs tò paidíon toûto, hoûtós estin ho meízōn en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n.

5
καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.

kaì hòs eàn déxētai hèn paidíon toioûto epì tō̂i onómatí mou, emè déchetai.

6
῝Ος δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμϕέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.

῝Os d’ àn skandalísēi héna tō̂n mikrō̂n toútōn tō̂n pisteuóntōn eis emé, symphérei autō̂i hína kremasthē̂i mýlos onikòs perì tòn tráchēlon autoû kaì katapontisthē̂i en tō̂i pelágei tē̂s thalássēs.

7
οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

ouaì tō̂i kósmōi apò tō̂n skandálōn: anánkē gàr eltheîn tà skándala, plḕn ouaì tō̂i anthrṓpōi di’ hoû tò skándalon érchetai.

8
Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

Ei dè hē cheír sou ḕ ho poús sou skandalízei se, ékkopson autòn kaì bále apò soû: kalón soí estin eiseltheîn eis tḕn zōḕn kyllòn ḕ chōlón, ḕ dýo cheîras ḕ dýo pódas échonta blēthē̂nai eis tò pŷr tò aiṓnion.

9
καὶ εἰ ὁ ὀϕθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόϕθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀϕθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

kaì ei ho ophthalmós sou skandalízei se, éxele autòn kaì bále apò soû: kalón soí estin monóphthalmon eis tḕn zōḕn eiseltheîn, ḕ dýo ophthalmoùs échonta blēthē̂nai eis tḕn géennan toû pyrós.

10
‘Ορᾶτε μὴ καταϕρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

‘Orâte mḕ kataphronḗsēte henòs tō̂n mikrō̂n toútōn: légō gàr hymîn hóti hoi ángeloi autō̂n en ouranoîs dià pantòs blépousi tò prósōpon toû patrós mou toû en ouranoîs.

12
Τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀϕήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

Tí hymîn dokeî? eàn génētaí tini anthrṓpōi hekatòn próbata kaì planēthē̂i hèn ex autō̂n, ouchì aphḗsei tà enenḗkonta ennéa epì tà órē kaì poreutheìs zēteî tò planṓmenon?

13
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

kaì eàn génētai heureîn autó, amḕn légō hymîn hóti chaírei ep’ autō̂i mâllon ḕ epì toîs enenḗkonta ennéa toîs mḕ peplanēménois.

14
οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

hoútōs ouk éstin thélēma émprosthen toû patròs hymō̂n toû en ouranoîs hína apólētai hèn tō̂n mikrō̂n toútōn.

15
’Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ [εἰς σὲ] ὁ ἀδελϕός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελϕόν σου·

’Eàn dè hamartḗsēi [eis sè] ho adelphós sou, hýpage élenxon autòn metaxỳ soû kaì autoû mónou. eán sou akoúsēi, ekérdēsas tòn adelphón sou:

16
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

eàn dè mḕ akoúsēi, parálabe metà soû éti héna ḕ dýo, hína epì stómatos dýo martýrōn ḕ triō̂n stathē̂i pân rhē̂ma:

17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

eàn dè parakoúsēi autō̂n, eipè tē̂i ekklēsíāi: eàn dè kaì tē̂s ekklēsías parakoúsēi, éstō soi hṓsper ho ethnikòs kaì ho telṓnēs.

18
’Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ.

’Amḕn légō hymîn, hósa eàn dḗsēte epì tē̂s gē̂s éstai dedeména en ouranō̂i kaì hósa eàn lýsēte epì tē̂s gē̂s éstai lelyména en ouranō̂i.

19
Πάλιν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμϕωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Pálin légō hymîn hóti eàn dýo symphōnḗsōsin ex hymō̂n epì tē̂s gē̂s perì pantòs prágmatos hoû eàn aitḗsōntai, genḗsetai autoîs parà toû patrós mou toû en ouranoîs.

20
οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

hoû gár eisin dýo ḕ treîs synēgménoi eis tò emòn ónoma, ekeî eimi en mésōi autō̂n.

21
Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελϕός μου καὶ ἀϕήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

Tóte proselthṑn ho Pétros eîpen autō̂i, Kýrie, posákis hamartḗsei eis emè ho adelphós mou kaì aphḗsō autō̂i? héōs heptákis?

22
λέγει αὐτῷ ὁ ’Ιησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

légei autō̂i ho ’Iēsoûs, Ou légō soi héōs heptákis allà héōs hebdomēkontákis heptá.

23
Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

Dià toûto hōmoiṓthē hē basileía tō̂n ouranō̂n anthrṓpōi basileî hòs ēthélēsen synârai lógon metà tō̂n doúlōn autoû.

24
ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀϕειλέτης μυρίων ταλάντων.

arxaménou dè autoû synaírein prosēnéchthē autō̂i heîs opheilétēs myríōn talántōn.

25
μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.

mḕ échontos dè autoû apodoûnai ekéleusen autòn ho kýrios prathē̂nai kaì tḕn gynaîka kaì tà tékna kaì pánta hósa échei, kaì apodothē̂nai.

26
πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι.

pesṑn oûn ho doûlos prosekýnei autō̂i légōn, Makrothýmēson ep’ emoí, kaì pánta apodṓsō soi.

27
σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀϕῆκεν αὐτῷ.

splanchnistheìs dè ho kýrios toû doúlou ekeínou apélysen autón, kaì tò dáneion aphē̂ken autō̂i.

28
ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤϕειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, ’Απόδος εἴ τι ὀϕείλεις.

exelthṑn dè ho doûlos ekeînos heûren héna tō̂n syndoúlōn autoû hòs ṓpheilen autō̂i hekatòn dēnária, kaì kratḗsas autòn épnigen légōn, ’Apódos eí ti opheíleis.

29
πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων, Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι.

pesṑn oûn ho sýndoulos autoû parekálei autòn légōn, Makrothýmēson ep’ emoí, kaì apodṓsō soi.

30
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς ϕυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀϕειλόμενον.

ho dè ouk ḗthelen, allà apelthṑn ébalen autòn eis phylakḕn héōs apodō̂i tò opheilómenon.

31
ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σϕόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάϕησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

idóntes oûn hoi sýndouloi autoû tà genómena elypḗthēsan sphódra, kaì elthóntes diesáphēsan tō̂i kyríōi heautō̂n pánta tà genómena.

32
τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀϕειλὴν ἐκείνην ἀϕῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με·

tóte proskalesámenos autòn ho kýrios autoû légei autō̂i, Doûle ponēré, pâsan tḕn opheilḕn ekeínēn aphē̂ká soi, epeì parekálesás me:

33
οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα;

ouk édei kaì sè eleē̂sai tòn sýndoulón sou, hōs kagṑ sè ēléēsa?

34
καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀϕειλόμενον.

kaì orgistheìs ho kýrios autoû parédōken autòn toîs basanistaîs héōs hoû apodō̂i pân tò opheilómenon.

35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀϕῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

Hoútōs kaì ho patḗr mou ho ouránios poiḗsei hymîn eàn mḕ aphē̂te hékastos tō̂i adelphō̂i autoû apò tō̂n kardiō̂n hymō̂n.