Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 18:25

New Testament
Chapter
Verses
25
μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι.

mḕ échontos dè autoû apodoûnai ekéleusen autòn ho kýrios prathē̂nai kaì tḕn gynaîka kaì tà tékna kaì pánta hósa échei, kaì apodothē̂nai.