Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 18:35

New Testament
Chapter
Verses
35
Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀϕῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

Hoútōs kaì ho patḗr mou ho ouránios poiḗsei hymîn eàn mḕ aphē̂te hékastos tō̂i adelphō̂i autoû apò tō̂n kardiō̂n hymō̂n.