Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 23

New Testament
Chapter
Verses
1
Τότε ὁ ’Ιησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ

Tóte ho ’Iēsoûs elálēsen toîs óchlois kaì toîs mathētaîs autoû

2
λέγων, ’Επὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.

légōn, ’Epì tē̂s Mōÿséōs kathédras ekáthisan hoi grammateîs kaì hoi Pharisaîoi.

3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

pánta oûn hósa eàn eípōsin hymîn poiḗsate kaì tēreîte, katà dè tà érga autō̂n mḕ poieîte: légousin gàr kaì ou poioûsin.

4
δεσμεύουσιν δὲ ϕορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.

desmeúousin dè phortía baréa kaì epitithéasin epì toùs ṓmous tō̂n anthrṓpōn, autoì dè tō̂i daktýlōi autō̂n ou thélousin kinē̂sai autá.

5
πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις· πλατύνουσιν γὰρ τὰ ϕυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα,

pánta dè tà érga autō̂n poioûsin pròs tò theathē̂nai toîs anthrṓpois: platýnousin gàr tà phylaktḗria autō̂n kaì megalýnousin tà kráspeda,

6
ϕιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς

philoûsin dè tḕn prōtoklisían en toîs deípnois kaì tàs prōtokathedrías en taîs synagōgaîs

7
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ‘Ραββί.

kaì toùs aspasmoùs en taîs agoraîs kaì kaleîsthai hypò tō̂n anthrṓpōn, ‘Rabbí.

8
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε, ‘Ραββί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελϕοί ἐστε.

hymeîs dè mḕ klēthē̂te, ‘Rabbí, heîs gár estin hymō̂n ho didáskalos, pántes dè hymeîs adelphoí este.

9
καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος.

kaì patéra mḕ kalésēte hymîn epì tē̂s gē̂s, heîs gár estin hymō̂n ho patḕr ho ouránios.

10
μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστιν εἷς ὁ Χριστός.

mēdè klēthē̂te kathēgētaí, hóti kathēgētḕs hymō̂n estin heîs ho Christós.

11
ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.

ho dè meízōn hymō̂n éstai hymō̂n diákonos.

12
ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

hóstis dè hypsṓsei heautòn tapeinōthḗsetai, kaì hóstis tapeinṓsei heautòn hypsōthḗsetai.

13
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀϕίετε εἰσελθεῖν.

Ouaì dè hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti kleíete tḕn basileían tō̂n ouranō̂n émprosthen tō̂n anthrṓpōn: hymeîs gàr ouk eisérchesthe, oudè toùs eiserchoménous aphíete eiseltheîn.

15
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Ouaì hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti periágete tḕn thálassan kaì tḕn xēràn poiē̂sai héna prosḗlyton, kaì hótan génētai poieîte autòn hyiòn geénnēs diplóteron hymō̂n.

16
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυϕλοὶ οἱ λέγοντες, ῝Ος ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀϕείλει.

Ouaì hymîn, hodēgoì typhloì hoi légontes, ῝Os àn omósēi en tō̂i naō̂i, oudén estin: hòs d’ àn omósēi en tō̂i chrysō̂i toû naoû opheílei.

17
μωροὶ καὶ τυϕλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν;

mōroì kaì typhloí, tís gàr meízōn estín, ho chrysòs ḕ ho naòs ho hagiásas tòn chrysón?

18
καί, ῝Ος ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀϕείλει.

kaí, ῝Os àn omósēi en tō̂i thysiastēríōi, oudén estin: hòs d’ àn omósēi en tō̂i dṓrōi tō̂i epánō autoû opheílei.

19
τυϕλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

typhloí, tí gàr meîzon, tò dō̂ron ḕ tò thysiastḗrion tò hagiázon tò dō̂ron?

20
ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·

ho oûn omósas en tō̂i thysiastēríōi omnýei en autō̂i kaì en pâsi toîs epánō autoû:

21
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν·

kaì ho omósas en tō̂i naō̂i omnýei en autō̂i kaì en tō̂i katoikoûnti autón:

22
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

kaì ho omósas en tō̂i ouranō̂i omnýei en tō̂i thrónōi toû theoû kaì en tō̂i kathēménōi epánō autoû.

23
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀϕήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀϕιέναι.

Ouaì hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti apodekatoûte tò hēdýosmon kaì tò ánēthon kaì tò kýminon, kaì aphḗkate tà barýtera toû nómou, tḕn krísin kaì tò éleos kaì tḕn pístin: taûta [dè] édei poiē̂sai kakeîna mḕ aphiénai.

24
ὁδηγοὶ τυϕλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες.

hodēgoì typhloí, hoi diülízontes tòn kṓnōpa tḕn dè kámēlon katapínontes.

25
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.

Ouaì hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti katharízete tò éxōthen toû potēríou kaì tē̂s paropsídos, ésōthen dè gémousin ex harpagē̂s kaì akrasías.

26
Φαρισαῖε τυϕλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν.

Pharisaîe typhlé, kathárison prō̂ton tò entòs toû potēríou, hína génētai kaì tò ektòs autoû katharón.

27
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάϕοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν ϕαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.

Ouaì hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti paromoiázete táphois kekoniaménois, hoítines éxōthen mèn phaínontai hōraîoi ésōthen dè gémousin ostéōn nekrō̂n kaì pásēs akatharsías.

28
οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν ϕαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.

hoútōs kaì hymeîs éxōthen mèn phaínesthe toîs anthrṓpois díkaioi, ésōthen dé este mestoì hypokríseōs kaì anomías.

29
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάϕους τῶν προϕητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

Ouaì hymîn, grammateîs kaì Pharisaîoi hypokritaí, hóti oikodomeîte toùs táphous tō̂n prophētō̂n kaì kosmeîte tà mnēmeîa tō̂n dikaíōn,

30
καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προϕητῶν.

kaì légete, Ei ḗmetha en taîs hēmérais tō̂n patérōn hēmō̂n, ouk àn ḗmetha autō̂n koinōnoì en tō̂i haímati tō̂n prophētō̂n.

31
ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν ϕονευσάντων τοὺς προϕήτας.

hṓste martyreîte heautoîs hóti hyioí este tō̂n phoneusántōn toùs prophḗtas.

32
καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.

kaì hymeîs plērṓsate tò métron tō̂n patérōn hymō̂n.

33
ὄϕεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς ϕύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

ópheis gennḗmata echidnō̂n, pō̂s phýgēte apò tē̂s kríseōs tē̂s geénnēs?

34
διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προϕήτας καὶ σοϕοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·

dià toûto idoù egṑ apostéllō pròs hymâs prophḗtas kaì sophoùs kaì grammateîs: ex autō̂n apokteneîte kaì staurṓsete, kaì ex autō̂n mastigṓsete en taîs synagōgaîs hymō̂n kaì diṓxete apò póleōs eis pólin:

35
ὅπως ἔλθῃ ἐϕ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῞Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐϕονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.

hópōs élthēi eph’ hymâs pân haîma díkaion ekchynnómenon epì tē̂s gē̂s apò toû haímatos ῞Abel toû dikaíou héōs toû haímatos Zacharíou hyioû Barachíou, hòn ephoneúsate metaxỳ toû naoû kaì toû thysiastēríou.

36
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

amḕn légō hymîn, hḗxei taûta pánta epì tḕn geneàn taútēn.

37
’Ιερουσαλὴμ ’Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προϕήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

’Ierousalḕm ’Ierousalḗm, hē apokteínousa toùs prophḗtas kaì lithoboloûsa toùs apestalménous pròs autḗn, posákis ēthélēsa episynagageîn tà tékna sou, hòn trópon órnis episynágei tà nossía autē̂s hypò tàs ptérygas, kaì ouk ēthelḗsate.

38
ἰδοὺ ἀϕίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.

idoù aphíetai hymîn ho oîkos hymō̂n érēmos.

39
λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

légō gàr hymîn, ou mḗ me ídēte ap’ árti héōs àn eípēte, Eulogēménos ho erchómenos en onómati kyríou.