Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 23:3

New Testament
Chapter
Verses
3
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν.

pánta oûn hósa eàn eípōsin hymîn poiḗsate kaì tēreîte, katà dè tà érga autō̂n mḕ poieîte: légousin gàr kaì ou poioûsin.