Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 2:15

New Testament
Chapter
Verses
15
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ‘Ηρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προϕήτου λέγοντος, ’Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

kaì ē̂n ekeî héōs tē̂s teleutē̂s ‘Ērṓidou: hína plērōthē̂i tò rhēthèn hypò kyríou dià toû prophḗtou légontos, ’Ex Aigýptou ekálesa tòn hyión mou.