Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 5

New Testament
Chapter
Verses
1
’Ιδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·

’Idṑn dè toùs óchlous anébē eis tò óros: kaì kathísantos autoû prosē̂lthan autō̂i hoi mathētaì autoû:

2
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων,

kaì anoíxas tò stóma autoû edídasken autoùs légōn,

3
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Makárioi hoi ptōchoì tō̂i pneúmati, hóti autō̂n estin hē basileía tō̂n ouranō̂n.

4
μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

makárioi hoi penthoûntes, hóti autoì paraklēthḗsontai.

5
μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.

makárioi hoi praeîs, hóti autoì klēronomḗsousin tḕn gē̂n.

6
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

makárioi hoi peinō̂ntes kaì dipsō̂ntes tḕn dikaiosýnēn, hóti autoì chortasthḗsontai.

7
μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

makárioi hoi eleḗmones, hóti autoì eleēthḗsontai.

8
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

makárioi hoi katharoì tē̂i kardíāi, hóti autoì tòn theòn ópsontai.

9
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι [αὐτοὶ] υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

makárioi hoi eirēnopoioí, hóti [autoì] hyioì theoû klēthḗsontai.

10
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

makárioi hoi dediōgménoi héneken dikaiosýnēs, hóti autō̂n estin hē basileía tō̂n ouranō̂n.

11
μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ·

makárioí este hótan oneidísōsin hymâs kaì diṓxōsin kaì eípōsin pân ponēròn kath’ hymō̂n [pseudómenoi] héneken emoû:

12
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προϕήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

chaírete kaì agalliâsthe, hóti ho misthòs hymō̂n polỳs en toîs ouranoîs: hoútōs gàr edíōxan toùs prophḗtas toùs prò hymō̂n.

13
‘Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

‘Ymeîs este tò hálas tē̂s gē̂s: eàn dè tò hálas mōranthē̂i, en tíni halisthḗsetai? eis oudèn ischýei éti ei mḕ blēthē̂nai éxō kaì katapateîsthai hypò tō̂n anthrṓpōn.

14
‘Υμεῖς ἐστε τὸ ϕῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·

‘Ymeîs este tò phō̂s toû kósmou. ou dýnatai pólis krybē̂nai epánō órous keiménē:

15
οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.

oudè kaíousin lýchnon kaì tithéasin autòn hypò tòn módion all’ epì tḕn lychnían, kaì lámpei pâsin toîs en tē̂i oikíāi.

16
οὕτως λαμψάτω τὸ ϕῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

hoútōs lampsátō tò phō̂s hymō̂n émprosthen tō̂n anthrṓpōn, hópōs ídōsin hymō̂n tà kalà érga kaì doxásōsin tòn patéra hymō̂n tòn en toîs ouranoîs.

17
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προϕήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.

Mḕ nomísēte hóti ē̂lthon katalŷsai tòn nómon ḕ toùs prophḗtas: ouk ē̂lthon katalŷsai allà plērō̂sai.

18
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται.

amḕn gàr légō hymîn, héōs àn parélthēi ho ouranòs kaì hē gē̂, iō̂ta hèn ḕ mía keraía ou mḕ parélthēi apò toû nómou héōs àn pánta génētai.

19
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

hòs eàn oûn lýsēi mían tō̂n entolō̂n toútōn tō̂n elachístōn kaì didáxēi hoútōs toùs anthrṓpous, eláchistos klēthḗsetai en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n: hòs d’ àn poiḗsēi kaì didáxēi, hoûtos mégas klēthḗsetai en tē̂i basileíāi tō̂n ouranō̂n.

20
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Légō gàr hymîn hóti eàn mḕ perisseúsēi hymō̂n hē dikaiosýnē pleîon tō̂n grammatéōn kaì Pharisaíōn, ou mḕ eisélthēte eis tḕn basileían tō̂n ouranō̂n.

21
’Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ ϕονεύσεις· ὃς δ’ ἂν ϕονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.

’Ēkoúsate hóti erréthē toîs archaíois, Ou phoneúseis: hòs d’ àn phoneúsēi, énochos éstai tē̂i krísei.

22
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ, ‘Ρακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

egṑ dè légō hymîn hóti pâs ho orgizómenos tō̂i adelphō̂i autoû énochos éstai tē̂i krísei: hòs d’ àn eípēi tō̂i adelphō̂i autoû, ‘Raká, énochos éstai tō̂i synedríōi: hòs d’ àn eípēi, Mōré, énochos éstai eis tḕn géennan toû pyrós.

23
ἐὰν οὖν προσϕέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελϕός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,

eàn oûn prosphérēis tò dō̂rón sou epì tò thysiastḗrion kakeî mnēsthē̂is hóti ho adelphós sou échei ti katà soû,

24
ἄϕες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελϕῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσϕερε τὸ δῶρόν σου.

áphes ekeî tò dō̂rón sou émprosthen toû thysiastēríou, kaì hýpage prō̂ton diallágēthi tō̂i adelphō̂i sou, kaì tóte elthṑn prósphere tò dō̂rón sou.

25
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς ϕυλακὴν βληθήσῃ·

ísthi eunoō̂n tō̂i antidíkōi sou tachỳ héōs hótou eî met’ autoû en tē̂i hodō̂i, mḗpoté se paradō̂i ho antídikos tō̂i kritē̂i, kaì ho kritḕs tō̂i hypērétēi, kaì eis phylakḕn blēthḗsēi:

26
ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.

amḕn légō soi, ou mḕ exélthēis ekeîthen héōs àn apodō̂is tòn éschaton kodrántēn.

27
’Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Οὐ μοιχεύσεις.

’Ēkoúsate hóti erréthē, Ou moicheúseis.

28
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

egṑ dè légō hymîn hóti pâs ho blépōn gynaîka pròs tò epithymē̂sai autḕn ḗdē emoícheusen autḕn en tē̂i kardíāi autoû.

29
εἰ δὲ ὁ ὀϕθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμϕέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

ei dè ho ophthalmós sou ho dexiòs skandalízei se, éxele autòn kaì bále apò soû: symphérei gár soi hína apólētai hèn tō̂n melō̂n sou kaì mḕ hólon tò sō̂má sou blēthē̂i eis géennan.

30
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμϕέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.

kaì ei hē dexiá sou cheìr skandalízei se, ékkopson autḕn kaì bále apò soû: symphérei gár soi hína apólētai hèn tō̂n melō̂n sou kaì mḕ hólon tò sō̂má sou eis géennan apélthēi.

31
’Ερρέθη δέ, ῝Ος ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.

’Erréthē dé, ῝Os àn apolýsēi tḕn gynaîka autoû, dótō autē̂i apostásion.

32
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.

egṑ dè légō hymîn hóti pâs ho apolýōn tḕn gynaîka autoû parektòs lógou porneías poieî autḕn moicheuthē̂nai, kaì hòs eàn apolelyménēn gamḗsēi moichâtai.

33
Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.

Pálin ēkoúsate hóti erréthē toîs archaíois, Ouk epiorkḗseis, apodṓseis dè tō̂i kyríōi toùs hórkous sou.

34
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·

egṑ dè légō hymîn mḕ omósai hólōs: mḗte en tō̂i ouranō̂i, hóti thrónos estìn toû theoû:

35
μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς ‘Ιεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·

mḗte en tē̂i gē̂i, hóti hypopódión estin tō̂n podō̂n autoû: mḗte eis ‘Ierosólyma, hóti pólis estìn toû megálou basiléōs:

36
μήτε ἐν τῇ κεϕαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν.

mḗte en tē̂i kephalē̂i sou omósēis, hóti ou dýnasai mían trícha leukḕn poiē̂sai ḕ mélainan.

37
ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

éstō dè ho lógos hymō̂n naì naí, où oú: tò dè perissòn toútōn ek toû ponēroû estin.

38
’Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ’Οϕθαλμὸν ἀντὶ ὀϕθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

’Ēkoúsate hóti erréthē, ’Ophthalmòn antì ophthalmoû kaì odónta antì odóntos.

39
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα [σου], στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

egṑ dè légō hymîn mḕ antistē̂nai tō̂i ponērō̂i: all’ hóstis se rhapízei eis tḕn dexiàn siagóna [sou], strépson autō̂i kaì tḕn állēn:

40
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄϕες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·

kaì tō̂i thélontí soi krithē̂nai kaì tòn chitō̂ná sou labeîn, áphes autō̂i kaì tò himátion:

41
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.

kaì hóstis se angareúsei mílion hén, hýpage met’ autoû dýo.

42
τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραϕῇς.

tō̂i aitoûntí se dós, kaì tòn thélonta apò soû danísasthai mḕ apostraphē̂is.

43
’Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ’Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.

’Ēkoúsate hóti erréthē, ’Agapḗseis tòn plēsíon sou kaì misḗseis tòn echthrón sou.

44
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς,

egṑ dè légō hymîn, agapâte toùs echthroùs hymō̂n kaì proseúchesthe hypèr tō̂n diōkóntōn hymâs,

45
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

hópōs génēsthe hyioì toû patròs hymō̂n toû en ouranoîs, hóti tòn hḗlion autoû anatéllei epì ponēroùs kaì agathoùs kaì bréchei epì dikaíous kaì adíkous.

46
ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

eàn gàr agapḗsēte toùs agapō̂ntas hymâs, tína misthòn échete? ouchì kaì hoi telō̂nai tò autò poioûsin?

47
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

kaì eàn aspásēsthe toùs adelphoùs hymō̂n mónon, tí perissòn poieîte? ouchì kaì hoi ethnikoì tò autò poioûsin?

48
῎Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

῎Esesthe oûn hymeîs téleioi hōs ho patḕr hymō̂n ho ouránios téleiós estin.