Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthieu 6

New Testament
Chapter
Verses
1
Προσέχετε [δὲ] τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Proséchete [dè] tḕn dikaiosýnēn hymō̂n mḕ poieîn émprosthen tō̂n anthrṓpōn pròs tò theathē̂nai autoîs: ei dè mḗge, misthòn ouk échete parà tō̂i patrì hymō̂n tō̂i en toîs ouranoîs.

2
῞Οταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

῞Otan oûn poiē̂is eleēmosýnēn, mḕ salpísēis émprosthén sou, hṓsper hoi hypokritaì poioûsin en taîs synagōgaîs kaì en taîs rhýmais, hópōs doxasthō̂sin hypò tō̂n anthrṓpōn: amḕn légō hymîn, apéchousin tòn misthòn autō̂n.

3
σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,

soû dè poioûntos eleēmosýnēn mḕ gnṓtō hē aristerá sou tí poieî hē dexiá sou,

4
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ [αὐτὸς] ἀποδώσει σοι.

hópōs ē̂i sou hē eleēmosýnē en tō̂i kryptō̂i: kaì ho patḗr sou ho blépōn en tō̂i kryptō̂i [autòs] apodṓsei soi.

5
Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι ϕιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ϕανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Kaì hótan proseúchēsthe, ouk ésesthe hōs hoi hypokritaí: hóti philoûsin en taîs synagōgaîs kaì en taîs gōníais tō̂n plateiō̂n hestō̂tes proseúchesthai, hópōs phanō̂sin toîs anthrṓpois: amḕn légō hymîn, apéchousin tòn misthòn autō̂n.

6
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

sỳ dè hótan proseúchēi, eíselthe eis tò tameîón sou kaì kleísas tḕn thýran sou próseuxai tō̂i patrí sou tō̂i en tō̂i kryptō̂i: kaì ho patḗr sou ho blépōn en tō̂i kryptō̂i apodṓsei soi.

7
Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.

Proseuchómenoi dè mḕ battalogḗsēte hṓsper hoi ethnikoí, dokoûsin gàr hóti en tē̂i polylogíāi autō̂n eisakousthḗsontai.

8
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.

mḕ oûn homoiōthē̂te autoîs, oîden gàr ho patḕr hymō̂n hō̂n chreían échete prò toû hymâs aitē̂sai autón.

9
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

Hoútōs oûn proseúchesthe hymeîs: Páter hēmō̂n ho en toîs ouranoîs, hagiasthḗtō tò ónomá sou,

10
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

elthétō hē basileía sou, genēthḗtō tò thélēmá sou, hōs en ouranō̂i kaì epì gē̂s.

11
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·

Tòn árton hēmō̂n tòn epioúsion dòs hēmîn sḗmeron:

12
καὶ ἄϕες ἡμῖν τὰ ὀϕειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀϕήκαμεν τοῖς ὀϕειλέταις ἡμῶν·

kaì áphes hēmîn tà opheilḗmata hēmō̂n, hōs kaì hēmeîs aphḗkamen toîs opheilétais hēmō̂n:

13
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

kaì mḕ eisenénkēis hēmâs eis peirasmón, allà rhŷsai hēmâs apò toû ponēroû.

14
’Εὰν γὰρ ἀϕῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀϕήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

’Eàn gàr aphē̂te toîs anthrṓpois tà paraptṓmata autō̂n, aphḗsei kaì hymîn ho patḕr hymō̂n ho ouránios:

15
ἐὰν δὲ μὴ ἀϕῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀϕήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

eàn dè mḕ aphē̂te toîs anthrṓpois, oudè ho patḕr hymō̂n aphḗsei tà paraptṓmata hymō̂n.

16
῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀϕανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως ϕανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

῞Otan dè nēsteúēte, mḕ gínesthe hōs hoi hypokritaì skythrōpoí, aphanízousin gàr tà prósōpa autō̂n hópōs phanō̂sin toîs anthrṓpois nēsteúontes: amḕn légō hymîn, apéchousin tòn misthòn autō̂n.

17
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεϕαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,

sỳ dè nēsteúōn áleipsaí sou tḕn kephalḕn kaì tò prósōpón sou nípsai,

18
ὅπως μὴ ϕανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυϕαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυϕαίῳ ἀποδώσει σοι.

hópōs mḕ phanē̂is toîs anthrṓpois nēsteúōn allà tō̂i patrí sou tō̂i en tō̂i kryphaíōi: kaì ho patḗr sou ho blépōn en tō̂i kryphaíōi apodṓsei soi.

19
Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀϕανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·

Mḕ thēsaurízete hymîn thēsauroùs epì tē̂s gē̂s, hópou sḕs kaì brō̂sis aphanízei, kaì hópou kléptai diorýssousin kaì kléptousin:

20
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀϕανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·

thēsaurízete dè hymîn thēsauroùs en ouranō̂i, hópou oúte sḕs oúte brō̂sis aphanízei, kaì hópou kléptai ou diorýssousin oudè kléptousin:

21
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.

hópou gár estin ho thēsaurós sou, ekeî éstai kaì hē kardía sou.

22
‘Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀϕθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀϕθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου ϕωτεινὸν ἔσται·

‘O lýchnos toû sṓmatós estin ho ophthalmós. eàn oûn ē̂i ho ophthalmós sou haploûs, hólon tò sō̂má sou phōteinòn éstai:

23
ἐὰν δὲ ὁ ὀϕθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ ϕῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.

eàn dè ho ophthalmós sou ponēròs ē̂i, hólon tò sō̂má sou skoteinòn éstai. ei oûn tò phō̂s tò en soì skótos estín, tò skótos póson.

24
Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταϕρονήσει· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

Oudeìs dýnatai dysì kyríois douleúein: ḕ gàr tòn héna misḗsei kaì tòn héteron agapḗsei, ḕ henòs anthéxetai kaì toû hetérou kataphronḗsei: ou dýnasthe theō̂i douleúein kaì mamōnā̂i.

25
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί ϕάγητε [ἢ τί πίητε], μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροϕῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;

Dià toûto légō hymîn, mḕ merimnâte tē̂i psychē̂i hymō̂n tí phágēte [ḕ tí píēte], mēdè tō̂i sṓmati hymō̂n tí endýsēsthe: ouchì hē psychḕ pleîón estin tē̂s trophē̂s kaì tò sō̂ma toû endýmatos?

26
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέϕει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαϕέρετε αὐτῶν;

emblépsate eis tà peteinà toû ouranoû hóti ou speírousin oudè therízousin oudè synágousin eis apothḗkas, kaì ho patḕr hymō̂n ho ouránios tréphei autá: ouch hymeîs mâllon diaphérete autō̂n?

27
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;

tís dè ex hymō̂n merimnō̂n dýnatai prostheînai epì tḕn hēlikían autoû pē̂chyn héna?

28
καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν·

kaì perì endýmatos tí merimnâte? katamáthete tà krína toû agroû pō̂s auxánousin: ou kopiō̂sin oudè nḗthousin:

29
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

légō dè hymîn hóti oudè Solomṑn en pásēi tē̂i dóxēi autoû periebáleto hōs hèn toútōn.

30
εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμϕιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;

ei dè tòn chórton toû agroû sḗmeron ónta kaì aúrion eis klíbanon ballómenon ho theòs hoútōs amphiénnysin, ou pollō̂i mâllon hymâs, oligópistoi?

31
μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, Τί ϕάγωμεν; ἤ, Τί πίωμεν; ἤ, Τί περιβαλώμεθα;

mḕ oûn merimnḗsēte légontes, Tí phágōmen? ḗ, Tí píōmen? ḗ, Tí peribalṓmetha?

32
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

pánta gàr taûta tà éthnē epizētoûsin: oîden gàr ho patḕr hymō̂n ho ouránios hóti chrḗizete toútōn hapántōn.

33
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

zēteîte dè prō̂ton tḕn basileían kaì tḕn dikaiosýnēn autoû, kaì taûta pánta prostethḗsetai hymîn.

34
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.

mḕ oûn merimnḗsēte eis tḕn aúrion, hē gàr aúrion merimnḗsei hautē̂s: arketòn tē̂i hēmérāi hē kakía autē̂s.