Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 6:10

New Testament
Chapter
Verses
10
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

elthétō hē basileía sou, genēthḗtō tò thélēmá sou, hōs en ouranō̂i kaì epì gē̂s.