Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 6:18

New Testament
Chapter
Verses
18
ὅπως μὴ ϕανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυϕαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυϕαίῳ ἀποδώσει σοι.

hópōs mḕ phanē̂is toîs anthrṓpois nēsteúōn allà tō̂i patrí sou tō̂i en tō̂i kryphaíōi: kaì ho patḗr sou ho blépōn en tō̂i kryphaíōi apodṓsei soi.