Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Matthew 8:8

New Testament
Chapter
Verses
8
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔϕη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.

kaì apokritheìs ho hekatóntarchos éphē, Kýrie, ouk eimì hikanòs hína mou hypò tḕn stégēn eisélthēis: allà mónon eipè lógōi, kaì iathḗsetai ho paîs mou.