Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Philippiens 4

New Testament
Chapter
Verses
1
῞Ωστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί.

῞Ōste, adelphoí mou agapētoì kaì epipóthētoi, charà kaì stéphanós mou, hoútōs stḗkete en kyríōi, agapētoí.

2
Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ.

Euodían parakalō̂ kaì Syntýchēn parakalō̂ tò autò phroneîn en kyríōi.

3
ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

naì erōtō̂ kaì sé, gnḗsie sýzyge, syllambánou autaîs, haítines en tō̂i euangelíōi synḗthlēsán moi metà kaì Klḗmentos kaì tō̂n loipō̂n synergō̂n mou, hō̂n tà onómata en bíblōi zōē̂s.

4
Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.

Chaírete en kyríōi pántote: pálin erō̂, chaírete.

5
τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.

tò epieikès hymō̂n gnōsthḗtō pâsin anthrṓpois. ho kýrios engýs.

6
μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν.

mēdèn merimnâte, all’ en pantì tē̂i proseuchē̂i kaì tē̂i deḗsei metà eucharistías tà aitḗmata hymō̂n gnōrizésthō pròs tòn theón.

7
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ.

kaì hē eirḗnē toû theoû hē hyperéchousa pánta noûn phrourḗsei tàs kardías hymō̂n kaì tà noḗmata hymō̂n en Christō̂i ’Iēsoû.

8
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

Tò loipón, adelphoí, hósa estìn alēthē̂, hósa semná, hósa díkaia, hósa hagná, hósa prosphilē̂, hósa eúphēma, eí tis aretḕ kaì eí tis épainos, taûta logízesthe:

9
ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.

hà kaì emáthete kaì parelábete kaì ēkoúsate kaì eídete en emoí, taûta prássete: kaì ho theòs tē̂s eirḗnēs éstai meth’ hymō̂n.

10
’Εχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφ’ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.

’Echárēn dè en kyríōi megálōs hóti ḗdē potè anethálete tò hypèr emoû phroneîn, eph’ hō̂i kaì ephroneîte ēkaireîsthe dé.

11
οὐχ ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.

ouch hóti kath’ hystérēsin légō, egṑ gàr émathon en hoîs eimi autárkēs eînai.

12
οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι.

oîda kaì tapeinoûsthai, oîda kaì perisseúein: en pantì kaì en pâsin memýēmai kaì chortázesthai kaì peinân, kaì perisseúein kaì hystereîsthai.

13
πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με.

pánta ischýō en tō̂i endynamoûntí me.

14
πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.

plḕn kalō̂s epoiḗsate synkoinōnḗsantés mou tē̂i thlípsei.

15
Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι·

Oídate dè kaì hymeîs, Philippḗsioi, hóti en archē̂i toû euangelíou, hóte exē̂lthon apò Makedonías, oudemía moi ekklēsía ekoinṓnēsen eis lógon dóseōs kaì lḗmpseōs ei mḕ hymeîs mónoi:

16
ὅτι καὶ ἐν θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.

hóti kaì en thessaloníkēi kaì hápax kaì dìs eis tḕn chreían moi epémpsate.

17
οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.

ouch hóti epizētō̂ tò dóma, allà epizētō̂ tòn karpòn tòn pleonázonta eis lógon hymō̂n.

18
ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ ’Επαφροδίτου τὰ παρ’ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ.

apéchō dè pánta kaì perisseúō: peplḗrōmai dexámenos parà ’Epaphrodítou tà par’ hymō̂n, osmḕn euōdías, thysían dektḗn, euáreston tō̂i theō̂i.

19
ὁ δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ.

ho dè theós mou plērṓsei pâsan chreían hymō̂n katà tò ploûtos autoû en dóxēi en Christō̂i ’Iēsoû.

20
τῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

tō̂i dè theō̂i kaì patrì hēmō̂n hē dóxa eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.

21
’Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

’Aspásasthe pánta hágion en Christō̂i ’Iēsoû. aspázontai hymâs hoi sỳn emoì adelphoí.

22
ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.

aspázontai hymâs pántes hoi hágioi, málista dè hoi ek tē̂s Kaísaros oikías.

23
ἡ χάρις τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

hē cháris toû kyríou ’Iēsoû Christoû metà toû pneúmatos hymō̂n.