Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romains 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ ’Ιησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,

Paûlos doûlos Christoû ’Iēsoû, klētòs apóstolos, aphōrisménos eis euangélion theoû,

2
ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις,

hò proepēngeílato dià tō̂n prophētō̂n autoû en graphaîs hagíais,

3
περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα,

perì toû hyioû autoû toû genoménou ek spérmatos Dauìd katà sárka,

4
τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, ’Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,

toû horisthéntos hyioû theoû en dynámei katà pneûma hagiōsýnēs ex anastáseōs nekrō̂n, ’Iēsoû Christoû toû kyríou hēmō̂n,

5
δι’ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,

di’ hoû elábomen chárin kaì apostolḕn eis hypakoḕn písteōs en pâsin toîs éthnesin hypèr toû onómatos autoû,

6
ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ ’Ιησοῦ Χριστοῦ,

en hoîs este kaì hymeîs klētoì ’Iēsoû Christoû,

7
πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ‘Ρώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

pâsin toîs oûsin en ‘Rṓmēi agapētoîs theoû, klētoîs hagíois: cháris hymîn kaì eirḗnē apò theoû patròs hēmō̂n kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

8
Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Prō̂ton mèn eucharistō̂ tō̂i theō̂i mou dià ’Iēsoû Christoû perì pántōn hymō̂n, hóti hē pístis hymō̂n katangélletai en hólōi tō̂i kósmōi.

9
μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι

mártys gár moú estin ho theós, hō̂i latreúō en tō̂i pneúmatí mou en tō̂i euangelíōi toû hyioû autoû, hōs adialeíptōs mneían hymō̂n poioûmai

10
πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.

pántote epì tō̂n proseuchō̂n mou, deómenos eí pōs ḗdē potè euodōthḗsomai en tō̂i thelḗmati toû theoû eltheîn pròs hymâs.

11
ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,

epipothō̂ gàr ideîn hymâs, hína ti metadō̂ chárisma hymîn pneumatikòn eis tò stērichthē̂nai hymâs,

12
τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.

toûto dé estin symparaklēthē̂nai en hymîn dià tē̂s en allḗlois písteōs hymō̂n te kaì emoû.

13
οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

ou thélō dè hymâs agnoeîn, adelphoí, hóti pollákis proethémēn eltheîn pròs hymâs, kaì ekōlýthēn áchri toû deûro, hína tinà karpòn schō̂ kaì en hymîn kathṑs kaì en toîs loipoîs éthnesin.

14
῞Ελλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·

῞Ellēsín te kaì barbárois, sophoîs te kaì anoḗtois opheilétēs eimí:

15
οὕτως τὸ κατ’ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν ‘Ρώμῃ εὐαγγελίσασθαι.

hoútōs tò kat’ emè próthymon kaì hymîn toîs en ‘Rṓmēi euangelísasthai.

16
Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, ’Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι·

Ou gàr epaischýnomai tò euangélion, dýnamis gàr theoû estin eis sōtērían pantì tō̂i pisteúonti, ’Ioudaíōi te prō̂ton kaì ῞Ellēni:

17
δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, ‘Ο δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

dikaiosýnē gàr theoû en autō̂i apokalýptetai ek písteōs eis pístin, kathṑs gégraptai, ‘O dè díkaios ek písteōs zḗsetai.

18
’Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,

’Apokalýptetai gàr orgḕ theoû ap’ ouranoû epì pâsan asébeian kaì adikían anthrṓpōn tō̂n tḕn alḗtheian en adikíāi katechóntōn,

19
διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.

dióti tò gnōstòn toû theoû phanerón estin en autoîs: ho theòs gàr autoîs ephanérōsen.

20
τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·

tà gàr aórata autoû apò ktíseōs kósmou toîs poiḗmasin nooúmena kathorâtai, hḗ te aḯdios autoû dýnamis kaì theiótēs, eis tò eînai autoùs anapologḗtous:

21
διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ’ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.

dióti gnóntes tòn theòn ouch hōs theòn edóxasan ḕ ēycharístēsan, all’ emataiṓthēsan en toîs dialogismoîs autō̂n kaì eskotísthē hē asýnetos autō̂n kardía.

22
φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,

pháskontes eînai sophoì emōránthēsan,

23
καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.

kaì ḗllaxan tḕn dóxan toû aphthártou theoû en homoiṓmati eikónos phthartoû anthrṓpou kaì peteinō̂n kaì tetrapódōn kaì herpetō̂n.

24
Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς,

Diò parédōken autoùs ho theòs en taîs epithymíais tō̂n kardiō̂n autō̂n eis akatharsían toû atimázesthai tà sṓmata autō̂n en hautoîs,

25
οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

hoítines metḗllaxan tḕn alḗtheian toû theoû en tō̂i pseúdei, kaì esebásthēsan kaì elátreusan tē̂i ktísei parà tòn ktísanta, hós estin eulogētòs eis toùs aiō̂nas: amḗn.

26
διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

dià toûto parédōken autoùs ho theòs eis páthē atimías: haí te gàr thḗleiai autō̂n metḗllaxan tḕn physikḕn chrē̂sin eis tḕn parà phýsin,

27
ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

homoíōs te kaì hoi ársenes aphéntes tḕn physikḕn chrē̂sin tē̂s thēleías exekaúthēsan en tē̂i oréxei autō̂n eis allḗlous, ársenes en ársesin tḕn aschēmosýnēn katergazómenoi kaì tḕn antimisthían hḕn édei tē̂s plánēs autō̂n en heautoîs apolambánontes.

28
καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,

kaì kathṑs ouk edokímasan tòn theòn échein en epignṓsei, parédōken autoùs ho theòs eis adókimon noûn, poieîn tà mḕ kathḗkonta,

29
πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς,

peplērōménous pásēi adikíāi ponēríāi pleonexíāi kakíāi, mestoùs phthónou phónou éridos dólou kakoētheías, psithyristás,

30
καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,

katalálous, theostygeîs, hybristás, hyperēphánous, alazónas, epheuretàs kakō̂n, goneûsin apeitheîs,

31
ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας·

asynétous, asynthétous, astórgous, aneleḗmonas:

32
οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.

hoítines tò dikaíōma toû theoû epignóntes, hóti hoi tà toiaûta prássontes áxioi thanátou eisín, ou mónon autà poioûsin allà kaì syneudokoûsin toîs prássousin.