Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romains 16

New Testament
Chapter
Verses
1
Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,

Synístēmi dè hymîn Phoíbēn tḕn adelphḕn hēmō̂n, oûsan [kaì] diákonon tē̂s ekklēsías tē̂s en Kenchreaîs,

2
ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.

hína prosdéxēsthe autḕn en kyríōi axíōs tō̂n hagíōn, kaì parastē̂te autē̂i en hō̂i àn hymō̂n chrḗizēi prágmati, kaì gàr autḕ prostátis pollō̂n egenḗthē kaì emoû autoû.

3
’Ασπάσασθε Πρίσκαν καὶ ’Ακύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ,

’Aspásasthe Prískan kaì ’Akýlan toùs synergoús mou en Christō̂i ’Iēsoû,

4
οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,

hoítines hypèr tē̂s psychē̂s mou tòn heautō̂n tráchēlon hypéthēkan, hoîs ouk egṑ mónos eucharistō̂ allà kaì pâsai hai ekklēsíai tō̂n ethnō̂n,

5
καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε ’Επαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ’Ασίας εἰς Χριστόν.

kaì tḕn kat’ oîkon autō̂n ekklēsían. aspásasthe ’Epaíneton tòn agapētón mou, hós estin aparchḕ tē̂s ’Asías eis Christón.

6
ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.

aspásasthe Mariám, hḗtis pollà ekopíasen eis hymâs.

7
ἀσπάσασθε ’Ανδρόνικον καὶ ’Ιουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.

aspásasthe ’Andrónikon kaì ’Iouniân toùs syngeneîs mou kaì synaichmalṓtous mou, hoítinés eisin epísēmoi en toîs apostólois, hoì kaì prò emoû gégonan en Christō̂i.

8
ἀσπάσασθε ’Αμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.

aspásasthe ’Ampliâton tòn agapētón mou en kyríōi.

9
ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.

aspásasthe Ourbanòn tòn synergòn hēmō̂n en Christō̂i kaì Stáchyn tòn agapētón mou.

10
ἀσπάσασθε ’Απελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν ’Αριστοβούλου.

aspásasthe ’Apellē̂n tòn dókimon en Christō̂i. aspásasthe toùs ek tō̂n ’Aristoboúlou.

11
ἀσπάσασθε ‘Ηρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.

aspásasthe ‘Ērōidíōna tòn syngenē̂ mou. aspásasthe toùs ek tō̂n Narkíssou toùs óntas en kyríōi.

12
ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.

aspásasthe Trýphainan kaì Tryphō̂san tàs kopiṓsas en kyríōi. aspásasthe Persída tḕn agapētḗn, hḗtis pollà ekopíasen en kyríōi.

13
ἀσπάσασθε ‘Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.

aspásasthe ‘Roûphon tòn eklektòn en kyríōi kaì tḕn mētéra autoû kaì emoû.

14
ἀσπάσασθε ’Ασύγκριτον, Φλέγοντα, ‘Ερμῆν, Πατροβᾶν, ‘Ερμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.

aspásasthe ’Asýnkriton, Phlégonta, ‘Ermē̂n, Patrobân, ‘Ermân, kaì toùs sỳn autoîs adelphoús.

15
ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ ’Ιουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ’Ολυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.

aspásasthe Philólogon kaì ’Ioulían, Nēréa kaì tḕn adelphḕn autoû, kaì ’Olympân, kaì toùs sỳn autoîs pántas hagíous.

16
’Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ’Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

’Aspásasthe allḗlous en philḗmati hagíōi. ’Aspázontai hymâs hai ekklēsíai pâsai toû Christoû.

17
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν·

Parakalō̂ dè hymâs, adelphoí, skopeîn toùs tàs dichostasías kaì tà skándala parà tḕn didachḕn hḕn hymeîs emáthete poioûntas, kaì ekklínete ap’ autō̂n:

18
οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.

hoi gàr toioûtoi tō̂i kyríōi hēmō̂n Christō̂i ou douleúousin allà tē̂i heautō̂n koilíāi, kaì dià tē̂s chrēstologías kaì eulogías exapatō̂sin tàs kardías tō̂n akákōn.

19
ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.

hē gàr hymō̂n hypakoḕ eis pántas aphíketo: eph’ hymîn oûn chaírō, thélō dè hymâs sophoùs eînai eis tò agathón, akeraíous dè eis tò kakón.

20
ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ μεθ’ ὑμῶν.

ho dè theòs tē̂s eirḗnēs syntrípsei tòn Satanân hypò toùs pódas hymō̂n en táchei. hē cháris toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû meth’ hymō̂n.

21
’Ασπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ ’Ιάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.

’Aspázetai hymâs Timótheos ho synergós mou, kaì Loúkios kaì ’Iásōn kaì Sōsípatros hoi syngeneîs mou.

22
ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.

aspázomai hymâs egṑ Tértios ho grápsas tḕn epistolḕn en kyríōi.

23
ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ῎Εραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.

aspázetai hymâs Gáïos ho xénos mou kaì hólēs tē̂s ekklēsías. aspázetai hymâs ῎Erastos ho oikonómos tē̂s póleōs kaì Koúartos ho adelphós.

25
Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα ’Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου

Tō̂i dè dynaménōi hymâs stēríxai katà tò euangélión mou kaì tò kḗrygma ’Iēsoû Christoû, katà apokálypsin mystēríou chrónois aiōníois sesigēménou

26
φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,

phanerōthéntos dè nŷn diá te graphō̂n prophētikō̂n kat’ epitagḕn toû aiōníou theoû eis hypakoḕn písteōs eis pánta tà éthnē gnōristhéntos,

27
μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ [ᾧ] ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.

mónōi sophō̂i theō̂i dià ’Iēsoû Christoû [hō̂i] hē dóxa eis toùs aiō̂nas amḗn.