Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 2:1

New Testament
Chapter
Verses
1
Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων.

Diò anapológētos eî, ō̂ ánthrōpe pâs ho krínōn: en hō̂i gàr kríneis tòn héteron, seautòn katakríneis, tà gàr autà prásseis ho krínōn.