Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 4:3

New Testament
Chapter
Verses
3
τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ’Επίστευσεν δὲ ’Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

tí gàr hē graphḕ légei? ’Epísteusen dè ’Abraàm tō̂i theō̂i, kaì elogísthē autō̂i eis dikaiosýnēn.