Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 11:16

New Testament
Chapter
Verses
16
καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κάθηνται ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ

kaì hoi eíkosi téssares presbýteroi hoì enṓpion toû theoû káthēntai epì toùs thrónous autō̂n épesan epì tà prósōpa autō̂n kaì prosekýnēsan tō̂i theō̂i