Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 12:14

New Testament
Chapter
Verses
14
καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.

kaì edóthēsan tē̂i gynaikì hai dýo ptéryges toû aetoû toû megálou, hína pétētai eis tḕn érēmon eis tòn tópon autē̂s, hópou tréphetai ekeî kairòn kaì kairoùs kaì hḗmisy kairoû apò prosṓpou toû ópheōs.