Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 15

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ.

Kaì eîdon állo sēmeîon en tō̂i ouranō̂i méga kaì thaumastón, angélous heptà échontas plēgàs heptà tàs eschátas, hóti en autaîs etelésthē ho thymòs toû theoû.

2
Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

Kaì eîdon hōs thálassan hyalínēn memigménēn pyrí, kaì toùs nikō̂ntas ek toû thēríou kaì ek tē̂s eikónos autoû kaì ek toû arithmoû toû onómatos autoû hestō̂tas epì tḕn thálassan tḕn hyalínēn, échontas kitháras toû theoû.

3
καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.

kaì ā́idousin tḕn ōidḕn Mōÿséōs toû doúlou toû theoû kaì tḕn ōidḕn toû arníou légontes, Megála kaì thaumastà tà érga sou, kýrie ho theòs ho pantokrátōr: díkaiai kaì alēthinaì hai hodoí sou, ho basileùs tō̂n ethnō̂n.

4
τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

tís ou mḕ phobēthē̂i, kýrie, kaì doxásei tò ónomá sou? hóti mónos hósios, hóti pánta tà éthnē hḗxousin kaì proskynḗsousin enṓpión sou, hóti tà dikaiṓmatá sou ephanerṓthēsan.

5
Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ,

Kaì metà taûta eîdon, kaì ēnoígē ho naòs tē̂s skēnē̂s toû martyríou en tō̂i ouranō̂i,

6
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

kaì exē̂lthon hoi heptà ángeloi [hoi] échontes tàs heptà plēgàs ek toû naoû, endedyménoi línon katharòn lampròn kaì periezōsménoi perì tà stḗthē zṓnas chrysâs.

7
καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

kaì hèn ek tō̂n tessárōn zṓiōn édōken toîs heptà angélois heptà phiálas chrysâs gemoúsas toû thymoû toû theoû toû zō̂ntos eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn.

8
καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

kaì egemísthē ho naòs kapnoû ek tē̂s dóxēs toû theoû kaì ek tē̂s dynámeōs autoû, kaì oudeìs edýnato eiseltheîn eis tòn naòn áchri telesthō̂sin hai heptà plēgaì tō̂n heptà angélōn.