Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 15:6

New Testament
Chapter
Verses
6
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.

kaì exē̂lthon hoi heptà ángeloi [hoi] échontes tàs heptà plēgàs ek toû naoû, endedyménoi línon katharòn lampròn kaì periezōsménoi perì tà stḗthē zṓnas chrysâs.