Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 17:16

New Testament
Chapter
Verses
16
καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί·

kaì tà déka kérata hà eîdes kaì tò thēríon, hoûtoi misḗsousin tḕn pórnēn, kaì ērēmōménēn poiḗsousin autḕn kaì gymnḗn, kaì tàs sárkas autē̂s phágontai, kaì autḕn katakaúsousin en pyrí: