Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 18

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ.

Metà taûta eîdon állon ángelon katabaínonta ek toû ouranoû, échonta exousían megálēn, kaì hē gē̂ ephōtísthē ek tē̂s dóxēs autoû.

2
καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, ῎Επεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου,

kaì ékraxen en ischyrā̂i phōnē̂i légōn, ῎Epesen, épesen Babylṑn hē megálē, kaì egéneto katoikētḗrion daimoníōn kaì phylakḕ pantòs pneúmatos akathártou kaì phylakḕ pantòs ornéou akathártou kaì memisēménou,

3
ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

hóti ek toû oínou toû thymoû tē̂s porneías autē̂s pepótiken pánta tà éthnē, kaì hoi basileîs tē̂s gē̂s met’ autē̂s epórneusan, kaì hoi émporoi tē̂s gē̂s ek tē̂s dynámeōs toû strḗnous autē̂s eploútēsan.

4
Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, ’Εξέλθατε, ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε·

Kaì ḗkousa állēn phōnḕn ek toû ouranoû légousan, ’Exélthate, ho laós mou, ex autē̂s, hína mḕ synkoinōnḗsēte taîs hamartíais autē̂s, kaì ek tō̂n plēgō̂n autē̂s hína mḕ lábēte:

5
ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.

hóti ekollḗthēsan autē̂s hai hamartíai áchri toû ouranoû, kaì emnēmóneusen ho theòs tà adikḗmata autē̂s.

6
ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε [τὰ] διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·

apódote autē̂i hōs kaì autḕ apédōken, kaì diplṓsate [tà] diplâ katà tà érga autē̂s: en tō̂i potēríōi hō̂i ekérasen kerásate autē̂i diploûn:

7
ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω·

hósa edóxasen hautḕn kaì estrēníasen, tosoûton dóte autē̂i basanismòn kaì pénthos. hóti en tē̂i kardíāi autē̂s légei hóti Káthēmai basílissa, kaì chḗra ouk eimí, kaì pénthos ou mḕ ídō:

8
διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.

dià toûto en miā̂i hēmérāi hḗxousin hai plēgaì autē̂s, thánatos kaì pénthos kaì limós, kaì en pyrì katakauthḗsetai: hóti ischyròs kýrios ho theòs ho krínas autḗn.

9
Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,

Kaì klaúsousin kaì kópsontai ep’ autḕn hoi basileîs tē̂s gē̂s hoi met’ autē̂s porneúsantes kaì strēniásantes, hótan blépōsin tòn kapnòn tē̂s pyrṓseōs autē̂s,

10
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

apò makróthen hestēkótes dià tòn phóbon toû basanismoû autē̂s, légontes, Ouaì ouaí, hē pólis hē megálē, Babylṑn hē pólis hē ischyrá, hóti miā̂i hṓrāi ē̂lthen hē krísis sou.

11
Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ’ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,

Kaì hoi émporoi tē̂s gē̂s klaíousin kaì penthoûsin ep’ autḗn, hóti tòn gómon autō̂n oudeìs agorázei oukéti,

12
γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,

gómon chrysoû kaì argýrou kaì líthou timíou kaì margaritō̂n kaì byssínou kaì porphýras kaì sirikoû kaì kokkínou, kaì pân xýlon thýïnon kaì pân skeûos elephántinon kaì pân skeûos ek xýlou timiōtátou kaì chalkoû kaì sidḗrou kaì marmárou,

13
καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.

kaì kinnámōmon kaì ámōmon kaì thymiámata kaì mýron kaì líbanon kaì oînon kaì élaion kaì semídalin kaì sîton kaì ktḗnē kaì próbata, kaì híppōn kaì rhedō̂n kaì sōmátōn, kaì psychàs anthrṓpōn.

14
καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν.

kaì hē opṓra sou tē̂s epithymías tē̂s psychē̂s apē̂lthen apò soû, kaì pánta tà liparà kaì tà lamprà apṓleto apò soû, kaì oukéti ou mḕ autà heurḗsousin.

15
οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ’ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,

hoi émporoi toútōn, hoi ploutḗsantes ap’ autē̂s, apò makróthen stḗsontai dià tòn phóbon toû basanismoû autē̂s, klaíontes kaì penthoûntes,

16
λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ,

légontes, Ouaì ouaí, hē pólis hē megálē, hē peribeblēménē býssinon kaì porphyroûn kaì kókkinon, kaì kechrysōménē [en] chrysíōi kaì líthōi timíōi kaì margarítēi,

17
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν

hóti miā̂i hṓrāi ērēmṓthē ho tosoûtos ploûtos. Kaì pâs kybernḗtēs kaì pâs ho epì tópon pléōn kaì naûtai kaì hósoi tḕn thálassan ergázontai apò makróthen éstēsan

18
καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;

kaì ékrazon blépontes tòn kapnòn tē̂s pyrṓseōs autē̂s légontes, Tís homoía tē̂i pólei tē̂i megálēi?

19
καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

kaì ébalon choûn epì tàs kephalàs autō̂n kaì ékrazon klaíontes kaì penthoûntes, légontes, Ouaì ouaí, hē pólis hē megálē, en hē̂i eploútēsan pántes hoi échontes tà ploîa en tē̂i thalássēi ek tē̂s timiótētos autē̂s, hóti miā̂i hṓrāi ērēmṓthē.

20
Εὐφραίνου ἐπ’ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

Euphraínou ep’ autē̂i, ourané, kaì hoi hágioi kaì hoi apóstoloi kaì hoi prophē̂tai, hóti ékrinen ho theòs tò kríma hymō̂n ex autē̂s.

21
Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.

Kaì ē̂ren heîs ángelos ischyròs líthon hōs mýlinon mégan kaì ébalen eis tḕn thálassan légōn, Hoútōs hormḗmati blēthḗsetai Babylṑn hē megálē pólis, kaì ou mḕ heurethē̂i éti.

22
καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,

kaì phōnḕ kitharōidō̂n kaì mousikō̂n kaì aulētō̂n kaì salpistō̂n ou mḕ akousthē̂i en soì éti, kaì pâs technítēs pásēs téchnēs ou mḕ heurethē̂i en soì éti, kaì phōnḕ mýlou ou mḕ akousthē̂i en soì éti,

23
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

kaì phō̂s lýchnou ou mḕ phánēi en soì éti, kaì phōnḕ nymphíou kaì nýmphēs ou mḕ akousthē̂i en soì éti: hóti hoi émporoí sou ē̂san hoi megistânes tē̂s gē̂s, hóti en tē̂i pharmakeíāi sou eplanḗthēsan pánta tà éthnē,

24
καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì en autē̂i haîma prophētō̂n kaì hagíōn heuréthē kaì pántōn tō̂n esphagménōn epì tē̂s gē̂s.