Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 2

New Testament
Chapter
Verses
1
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ’Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

Tō̂i angélōi tē̂s en ’Ephésōi ekklēsías grápson: Táde légei ho kratō̂n toùs heptà astéras en tē̂i dexiā̂i autoû, ho peripatō̂n en mésōi tō̂n heptà lychniō̂n tō̂n chrysō̂n:

2
Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·

Oîda tà érga sou kaì tòn kópon kaì tḕn hypomonḗn sou, kaì hóti ou dýnēi bastásai kakoús, kaì epeírasas toùs légontas heautoùs apostólous kaì ouk eisín, kaì heûres autoùs pseudeîs:

3
καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες.

kaì hypomonḕn écheis, kaì ebástasas dià tò ónomá mou, kaì ou kekopíakes.

4
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες.

allà échō katà soû hóti tḕn agápēn sou tḕn prṓtēn aphē̂kes.

5
μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.

mnēmóneue oûn póthen péptōkas, kaì metanóēson kaì tà prō̂ta érga poíēson: ei dè mḗ, érchomaí soi kaì kinḗsō tḕn lychnían sou ek toû tópou autē̂s, eàn mḕ metanoḗsēis.

6
ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.

allà toûto écheis, hóti miseîs tà érga tō̂n Nikolaïtō̂n, hà kagṑ misō̂.

7
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais. tō̂i nikō̂nti dṓsō autō̂i phageîn ek toû xýlou tē̂s zōē̂s, hó estin en tō̂i paradeísōi toû theoû.

8
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en Smýrnēi ekklēsías grápson: Táde légei ho prō̂tos kaì ho éschatos, hòs egéneto nekròs kaì ézēsen:

9
Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ’Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

Oîdá sou tḕn thlîpsin kaì tḕn ptōcheían, allà ploúsios eî, kaì tḕn blasphēmían ek tō̂n legóntōn ’Ioudaíous eînai heautoús, kaì ouk eisìn allà synagōgḕ toû Satanâ.

10
μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

mēdèn phoboû hà mélleis páschein. idoù méllei bállein ho diábolos ex hymō̂n eis phylakḕn hína peirasthē̂te, kaì héxete thlîpsin hēmerō̂n déka. gínou pistòs áchri thanátou, kaì dṓsō soi tòn stéphanon tē̂s zōē̂s.

11
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais. ho nikō̂n ou mḕ adikēthē̂i ek toû thanátou toû deutérou.

12
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en Pergámōi ekklēsías grápson: Táde légei ho échōn tḕn rhomphaían tḕn dístomon tḕn oxeîan:

13
Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ’Αντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.

Oîda poû katoikeîs, hópou ho thrónos toû Satanâ, kaì krateîs tò ónomá mou, kaì ouk ērnḗsō tḕn pístin mou kaì en taîs hēmérais ’Antipâs ho mártys mou ho pistós mou, hòs apektánthē par’ hymîn, hópou ho Satanâs katoikeî.

14
ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ’Ισραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·

all’ échō katà soû olíga, hóti écheis ekeî kratoûntas tḕn didachḕn Balaám, hòs edídasken tō̂i Balàk baleîn skándalon enṓpion tō̂n hyiō̂n ’Israḗl, phageîn eidōlóthyta kaì porneûsai:

15
οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.

hoútōs écheis kaì sỳ kratoûntas tḕn didachḕn Nikolaïtō̂n homoíōs.

16
μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.

metanóēson oûn: ei dè mḗ, érchomaí soi tachý, kaì polemḗsō met’ autō̂n en tē̂i rhomphaíāi toû stómatós mou.

17
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais. tō̂i nikō̂nti dṓsō autō̂i toû mánna toû kekrymménou, kaì dṓsō autō̂i psē̂phon leukḕn kaì epì tḕn psē̂phon ónoma kainòn gegramménon hò oudeìs oîden ei mḕ ho lambánōn.

18
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν θυατίροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en thyatírois ekklēsías grápson: Táde légei ho hyiòs toû theoû, ho échōn toùs ophthalmoùs autoû hōs phlóga pyrós, kaì hoi pódes autoû hómoioi chalkolibánōi:

19
Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

Oîdá sou tà érga kaì tḕn agápēn kaì tḕn pístin kaì tḕn diakonían kaì tḕn hypomonḗn sou, kaì tà érga sou tà éschata pleíona tō̂n prṓtōn.

20
ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα ’Ιεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.

allà échō katà soû hóti apheîs tḕn gynaîka ’Iezábel, hē légousa heautḕn prophē̂tin, kaì didáskei kaì planā̂i toùs emoùs doúlous porneûsai kaì phageîn eidōlóthyta.

21
καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.

kaì édōka autē̂i chrónon hína metanoḗsēi, kaì ou thélei metanoē̂sai ek tē̂s porneías autē̂s.

22
ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς·

idoù bállō autḕn eis klínēn, kaì toùs moicheúontas met’ autē̂s eis thlîpsin megálēn, eàn mḕ metanoḗsōsin ek tō̂n érgōn autē̂s:

23
καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.

kaì tà tékna autē̂s apoktenō̂ en thanátōi: kaì gnṓsontai pâsai hai ekklēsíai hóti egṓ eimi ho eraunō̂n nephroùs kaì kardías, kaì dṓsō hymîn hekástōi katà tà érga hymō̂n.

24
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν θυατίροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

hymîn dè légō toîs loipoîs toîs en thyatírois, hósoi ouk échousin tḕn didachḕn taútēn, hoítines ouk égnōsan tà bathéa toû Satanâ, hōs légousin, ou bállō eph’ hymâs állo báros:

25
πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω.

plḕn hò échete kratḗsate áchris hoû àn hḗxō.

26
καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,

kaì ho nikō̂n kaì ho tērō̂n áchri télous tà érga mou, dṓsō autō̂i exousían epì tō̂n ethnō̂n,

27
καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται,

kaì poimaneî autoùs en rhábdōi sidērā̂i, hōs tà skeúē tà keramikà syntríbetai,

28
ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.

hōs kagṑ eílēpha parà toû patrós mou, kaì dṓsō autō̂i tòn astéra tòn prōïnón.

29
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais.