Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 20:15

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

Kaì eîdon ángelon katabaínonta ek toû ouranoû, échonta tḕn kleîn tē̂s abýssou kaì hálysin megálēn epì tḕn cheîra autoû.

2
καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,

kaì ekrátēsen tòn drákonta, ho óphis ho archaîos, hós estin Diábolos kaì ho Satanâs, kaì édēsen autòn chília étē,

3
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

kaì ébalen autòn eis tḕn ábysson kaì ékleisen kaì esphrágisen epánō autoû hína mḕ planḗsēi éti tà éthnē áchri telesthē̂i tà chília étē: metà taûta deî lythē̂nai autòn mikròn chrónon.

4
Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν ’Ιησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.

Kaì eîdon thrónous, kaì ekáthisan ep’ autoús, kaì kríma edóthē autoîs, kaì tàs psychàs tō̂n pepelekisménōn dià tḕn martyrían ’Iēsoû kaì dià tòn lógon toû theoû, kaì hoítines ou prosekýnēsan tò thēríon oudè tḕn eikóna autoû kaì ouk élabon tò cháragma epì tò métōpon kaì epì tḕn cheîra autō̂n: kaì ézēsan kaì ebasíleusan metà toû Christoû chília étē.

5
οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη.

hoi loipoì tō̂n nekrō̂n ouk ézēsan áchri telesthē̂i tà chília étē. haútē hē anástasis hē prṓtē.

6
μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ’ αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη.

makários kaì hágios ho échōn méros en tē̂i anastásei tē̂i prṓtēi: epì toútōn ho deúteros thánatos ouk échei exousían, all’ ésontai hiereîs toû theoû kaì toû Christoû, kaì basileúsousin met’ autoû [tà] chília étē.

7
Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ,

Kaì hótan telesthē̂i tà chília étē, lythḗsetai ho Satanâs ek tē̂s phylakē̂s autoû,

8
καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.

kaì exeleúsetai planē̂sai tà éthnē tà en taîs téssarsin gōníais tē̂s gē̂s, tòn Gṑg kaì Magṓg, synagageîn autoùs eis tòn pólemon, hō̂n ho arithmòs autō̂n hōs hē ámmos tē̂s thalássēs.

9
καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·

kaì anébēsan epì tò plátos tē̂s gē̂s kaì ekýkleusan tḕn parembolḕn tō̂n hagíōn kaì tḕn pólin tḕn ēgapēménēn. kaì katébē pŷr ek toû ouranoû kaì katéphagen autoús:

10
καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

kaì ho diábolos ho planō̂n autoùs eblḗthē eis tḕn límnēn toû pyròs kaì theíou, hópou kaì tò thēríon kaì ho pseudoprophḗtēs, kaì basanisthḗsontai hēméras kaì nyktòs eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn.

11
Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ’ αὐτόν, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.

Kaì eîdon thrónon mégan leukòn kaì tòn kathḗmenon ep’ autón, hoû apò toû prosṓpou éphygen hē gē̂ kaì ho ouranós, kaì tópos ouch heuréthē autoîs.

12
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

kaì eîdon toùs nekroús, toùs megálous kaì toùs mikroús, hestō̂tas enṓpion toû thrónou, kaì biblía ēnoíchthēsan: kaì állo biblíon ēnoíchthē, hó estin tē̂s zōē̂s: kaì ekríthēsan hoi nekroì ek tō̂n gegramménōn en toîs biblíois katà tà érga autō̂n.

13
καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

kaì édōken hē thálassa toùs nekroùs toùs en autē̂i, kaì ho thánatos kaì ho hā́idēs édōkan toùs nekroùs toùs en autoîs, kaì ekríthēsan hékastos katà tà érga autō̂n.

14
καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.

kaì ho thánatos kaì ho hā́idēs eblḗthēsan eis tḕn límnēn toû pyrós. hoûtos ho thánatos ho deúterós estin, hē límnē toû pyrós.

15
καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

kaì eí tis ouch heuréthē en tē̂i bíblōi tē̂s zōē̂s gegramménos eblḗthē eis tḕn límnēn toû pyrós.