Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 21

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

Kaì eîdon ouranòn kainòn kaì gē̂n kainḗn: ho gàr prō̂tos ouranòs kaì hē prṓtē gē̂ apē̂lthan, kaì hē thálassa ouk éstin éti.

2
καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ’Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

kaì tḕn pólin tḕn hagían ’Ierousalḕm kainḕn eîdon katabaínousan ek toû ouranoû apò toû theoû, hētoimasménēn hōs nýmphēn kekosmēménēn tō̂i andrì autē̂s.

3
καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, ’Ιδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται, [αὐτῶν θεός,]

kaì ḗkousa phōnē̂s megálēs ek toû thrónou legoúsēs, ’Idoù hē skēnḕ toû theoû metà tō̂n anthrṓpōn, kaì skēnṓsei met’ autō̂n, kaì autoì laoì autoû ésontai, kaì autòs ho theòs met’ autō̂n éstai, [autō̂n theós,]

4
καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

kaì exaleípsei pân dákryon ek tō̂n ophthalmō̂n autō̂n, kaì ho thánatos ouk éstai éti, oúte pénthos oúte kraugḕ oúte pónos ouk éstai éti: [hóti] tà prō̂ta apē̂lthan.

5
Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, ’Ιδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.

Kaì eîpen ho kathḗmenos epì tō̂i thrónōi, ’Idoù kainà poiō̂ pánta. kaì légei, Grápson, hóti hoûtoi hoi lógoi pistoì kaì alēthinoí eisin.

6
καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ [εἰμι] τὸ ῎Αλφα καὶ τὸ ῏Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.

kaì eîpén moi, Gégonan. egṓ [eimi] tò ῎Alpha kaì tò ᾿̂Ō, hē archḕ kaì tò télos. egṑ tō̂i dipsō̂nti dṓsō ek tē̂s pēgē̂s toû hýdatos tē̂s zōē̂s dōreán.

7
ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

ho nikō̂n klēronomḗsei taûta, kaì ésomai autō̂i theòs kaì autòs éstai moi hyiós.

8
τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

toîs dè deiloîs kaì apístois kaì ebdelygménois kaì phoneûsin kaì pórnois kaì pharmákois kaì eidōlolátrais kaì pâsin toîs pseudésin tò méros autō̂n en tē̂i límnēi tē̂i kaioménēi pyrì kaì theíōi, hó estin ho thánatos ho deúteros.

9
Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

Kaì ē̂lthen heîs ek tō̂n heptà angélōn tō̂n echóntōn tàs heptà phiálas, tō̂n gemóntōn tō̂n heptà plēgō̂n tō̂n eschátōn, kaì elálēsen met’ emoû légōn, Deûro, deíxō soi tḕn nýmphēn tḕn gynaîka toû arníou.

10
καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ’Ιερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,

kaì apḗnenkén me en pneúmati epì óros méga kaì hypsēlón, kaì édeixén moi tḕn pólin tḕn hagían ’Ierousalḕm katabaínousan ek toû ouranoû apò toû theoû,

11
ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·

échousan tḕn dóxan toû theoû: ho phōstḕr autē̂s hómoios líthōi timiōtátōi, hōs líthōi iáspidi krystallízonti:

12
ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν ’Ισραήλ·

échousa teîchos méga kaì hypsēlón, échousa pylō̂nas dṓdeka, kaì epì toîs pylō̂sin angélous dṓdeka, kaì onómata epigegramména há estin tō̂n dṓdeka phylō̂n hyiō̂n ’Israḗl:

13
ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς·

apò anatolē̂s pylō̂nes treîs, kaì apò borrâ pylō̂nes treîs, kaì apò nótou pylō̂nes treîs, kaì apò dysmō̂n pylō̂nes treîs:

14
καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.

kaì tò teîchos tē̂s póleōs échōn themelíous dṓdeka, kaì ep’ autō̂n dṓdeka onómata tō̂n dṓdeka apostólōn toû arníou.

15
Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.

Kaì ho lalō̂n met’ emoû eîchen métron kálamon chrysoûn, hína metrḗsēi tḕn pólin kaì toùs pylō̂nas autē̂s kaì tò teîchos autē̂s.

16
καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.

kaì hē pólis tetrágōnos keîtai, kaì tò mē̂kos autē̂s hóson tò plátos. kaì emétrēsen tḕn pólin tō̂i kalámōi epì stadíōn dṓdeka chiliádōn: tò mē̂kos kaì tò plátos kaì tò hýpsos autē̂s ísa estín.

17
καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.

kaì emétrēsen tò teîchos autē̂s hekatòn tessarákonta tessárōn pēchō̂n, métron anthrṓpou, hó estin angélou.

18
καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.

kaì hē endṓmēsis toû teíchous autē̂s íaspis, kaì hē pólis chrysíon katharòn hómoion hyálōi katharō̂i.

19
οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφιρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος,

hoi themélioi toû teíchous tē̂s póleōs pantì líthōi timíōi kekosmēménoi: ho themélios ho prō̂tos íaspis, ho deúteros sápphiros, ho trítos chalkēdṓn, ho tétartos smáragdos,

20
ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος.

ho pémptos sardónyx, ho héktos sárdion, ho hébdomos chrysólithos, ho ógdoos bḗryllos, ho énatos topázion, ho dékatos chrysóprasos, ho hendékatos hyákinthos, ho dōdékatos améthystos.

21
καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.

kaì hoi dṓdeka pylō̂nes dṓdeka margarîtai, anà heîs hékastos tō̂n pylṓnōn ē̂n ex henòs margarítou. kaì hē plateîa tē̂s póleōs chrysíon katharòn hōs hýalos diaugḗs.

22
Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον.

Kaì naòn ouk eîdon en autē̂i, ho gàr kýrios ho theòs ho pantokrátōr naòs autē̂s estin, kaì tò arníon.

23
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

kaì hē pólis ou chreían échei toû hēlíou oudè tē̂s selḗnēs, hína phaínōsin autē̂i, hē gàr dóxa toû theoû ephṓtisen autḗn, kaì ho lýchnos autē̂s tò arníon.

24
καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν·

kaì peripatḗsousin tà éthnē dià toû phōtòs autē̂s: kaì hoi basileîs tē̂s gē̂s phérousin tḕn dóxan autō̂n eis autḗn:

25
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

kaì hoi pylō̂nes autē̂s ou mḕ kleisthō̂sin hēméras, nỳx gàr ouk éstai ekeî:

26
καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν.

kaì oísousin tḕn dóxan kaì tḕn timḕn tō̂n ethnō̂n eis autḗn.

27
καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου.

kaì ou mḕ eisélthēi eis autḕn pân koinòn kaì poiō̂n bdélygma kaì pseûdos, ei mḕ hoi gegramménoi en tō̂i biblíōi tē̂s zōē̂s toû arníou.