Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 3:6

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en Sárdesin ekklēsías grápson: Táde légei ho échōn tà heptà pneúmata toû theoû kaì toùs heptà astéras: Oîdá sou tà érga, hóti ónoma écheis hóti zē̂is, kaì nekròs eî.

2
γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου [τὰ] ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου·

gínou grēgorō̂n, kaì stḗrison tà loipà hà émellon apothaneîn, ou gàr heúrēká sou [tà] érga peplērōména enṓpion toû theoû mou:

3
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.

mnēmóneue oûn pō̂s eílēphas kaì ḗkousas, kaì tḗrei, kaì metanóēson. eàn oûn mḕ grēgorḗsēis, hḗxō hōs kléptēs, kaì ou mḕ gnō̂is poían hṓran hḗxō epì sé.

4
ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.

allà écheis olíga onómata en Sárdesin hà ouk emólynan tà himátia autō̂n, kaì peripatḗsousin met’ emoû en leukoîs, hóti áxioí eisin.

5
ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.

ho nikō̂n hoútōs peribaleîtai en himatíois leukoîs, kaì ou mḕ exaleípsō tò ónoma autoû ek tē̂s bíblou tē̂s zōē̂s, kaì homologḗsō tò ónoma autoû enṓpion toû patrós mou kaì enṓpion tō̂n angélōn autoû.

6
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais.

7
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en Philadelpheíāi ekklēsías grápson: Táde légei ho hágios, ho alēthinós, ho échōn tḕn kleîn Dauíd, ho anoígōn kaì oudeìs kleísei, kaì kleíōn kaì oudeìs anoígei:

8
Οἶδά σου τὰ ἔργα – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν – ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

Oîdá sou tà érga – idoù dédōka enṓpión sou thýran ēneōigménēn, hḕn oudeìs dýnatai kleîsai autḗn – hóti mikràn écheis dýnamin, kaì etḗrēsás mou tòn lógon, kaì ouk ērnḗsō tò ónomá mou.

9
ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ’Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

idoù didō̂ ek tē̂s synagōgē̂s toû Satanâ, tō̂n legóntōn heautoùs ’Ioudaíous eînai, kaì ouk eisìn allà pseúdontai: idoù poiḗsō autoùs hína hḗxousin kaì proskynḗsousin enṓpion tō̂n podō̂n sou, kaì gnō̂sin hóti egṑ ēgápēsá se.

10
ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

hóti etḗrēsas tòn lógon tē̂s hypomonē̂s mou, kagṓ se tērḗsō ek tē̂s hṓras toû peirasmoû tē̂s melloúsēs érchesthai epì tē̂s oikouménēs hólēs peirásai toùs katoikoûntas epì tē̂s gē̂s.

11
ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.

érchomai tachý: krátei hò écheis, hína mēdeìs lábēi tòn stéphanón sou.

12
ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς ’Ιερουσαλήμ, ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

ho nikō̂n poiḗsō autòn stŷlon en tō̂i naō̂i toû theoû mou, kaì éxō ou mḕ exélthēi éti, kaì grápsō ep’ autòn tò ónoma toû theoû mou kaì tò ónoma tē̂s póleōs toû theoû mou, tē̂s kainē̂s ’Ierousalḗm, hē katabaínousa ek toû ouranoû apò toû theoû mou, kaì tò ónomá mou tò kainón.

13
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais.

14
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ’Αμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·

Kaì tō̂i angélōi tē̂s en Laodikeíāi ekklēsías grápson: Táde légei ho ’Amḗn, ho mártys ho pistòs kaì alēthinós, hē archḕ tē̂s ktíseōs toû theoû:

15
Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.

Oîdá sou tà érga, hóti oúte psychròs eî oúte zestós. óphelon psychròs ē̂s ḕ zestós.

16
οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.

hoútōs, hóti chliaròs eî kaì oúte zestòs oúte psychrós, méllō se emésai ek toû stómatós mou.

17
ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,

hóti légeis hóti ploúsiós eimi kaì peploútēka kaì oudèn chreían échō, kaì ouk oîdas hóti sỳ eî ho talaípōros kaì eleeinòs kaì ptōchòs kaì typhlòs kaì gymnós,

18
συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ’ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.

symbouleúō soi agorásai par’ emoû chrysíon pepyrōménon ek pyròs hína ploutḗsēis, kaì himátia leukà hína peribálēi kaì mḕ phanerōthē̂i hē aischýnē tē̂s gymnótētós sou, kaì kolloúrion enchrîsai toùs ophthalmoús sou hína blépēis.

19
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.

egṑ hósous eàn philō̂ elénchō kaì paideúō: zḗleue oûn kaì metanóēson.

20
ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.

idoù héstēka epì tḕn thýran kaì kroúō: eán tis akoúsēi tē̂s phōnē̂s mou kaì anoíxēi tḕn thýran, eiseleúsomai pròs autòn kaì deipnḗsō met’ autoû kaì autòs met’ emoû.

21
ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.

ho nikō̂n dṓsō autō̂i kathísai met’ emoû en tō̂i thrónōi mou, hōs kagṑ eníkēsa kaì ekáthisa metà toû patrós mou en tō̂i thrónōi autoû.

22
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

ho échōn oûs akousátō tí tò pneûma légei taîs ekklēsíais.