Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ λέγων, ’Ανάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Metà taûta eîdon, kaì idoù thýra ēneōigménē en tō̂i ouranō̂i, kaì hē phōnḕ hē prṓtē hḕn ḗkousa hōs sálpingos laloúsēs met’ emoû légōn, ’Anába hō̂de, kaì deíxō soi hà deî genésthai metà taûta.

2
εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,

euthéōs egenómēn en pneúmati: kaì idoù thrónos ékeito en tō̂i ouranō̂i, kaì epì tòn thrónon kathḗmenos,

3
καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.

kaì ho kathḗmenos hómoios horásei líthōi iáspidi kaì sardíōi, kaì îris kyklóthen toû thrónou hómoios horásei smaragdínōi.

4
καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.

kaì kyklóthen toû thrónou thrónous eíkosi téssares, kaì epì toùs thrónous eíkosi téssaras presbytérous kathēménous peribeblēménous en himatíois leukoîs, kaì epì tàs kephalàs autō̂n stephánous chrysoûs.

5
καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,

kaì ek toû thrónou ekporeúontai astrapaì kaì phōnaì kaì brontaí: kaì heptà lampádes pyròs kaiómenai enṓpion toû thrónou, há eisin tà heptà pneúmata toû theoû,

6
καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

kaì enṓpion toû thrónou hōs thálassa hyalínē homoía krystállōi. Kaì en mésōi toû thrónou kaì kýklōi toû thrónou téssara zō̂ia gémonta ophthalmō̂n émprosthen kaì ópisthen:

7
καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.

kaì tò zō̂ion tò prō̂ton hómoion léonti, kaì tò deúteron zō̂ion hómoion móschōi, kaì tò tríton zō̂ion échōn tò prósōpon hōs anthrṓpou, kaì tò tétarton zō̂ion hómoion aetō̂i petoménōi.

8
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ’ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, ῞Αγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

kaì tà téssara zō̂ia, hèn kath’ hèn autō̂n échōn anà ptérygas héx, kyklóthen kaì ésōthen gémousin ophthalmō̂n: kaì anápausin ouk échousin hēméras kaì nyktòs légontes, ῞Agios hágios hágios kýrios ho theòs ho pantokrátōr, ho ē̂n kaì ho ṑn kaì ho erchómenos.

9
καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,

kaì hótan dṓsousin tà zō̂ia dóxan kaì timḕn kaì eucharistían tō̂i kathēménōi epì toû thrónou tō̂i zō̂nti eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn,

10
πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες,

pesoûntai hoi eíkosi téssares presbýteroi enṓpion toû kathēménou epì toû thrónou kaì proskynḗsousin tō̂i zō̂nti eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn, kaì baloûsin toùs stephánous autō̂n enṓpion toû thrónou légontes,

11
῎Αξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.

῎Axios eî, ho kýrios kaì ho theòs hēmō̂n, labeîn tḕn dóxan kaì tḕn timḕn kaì tḕn dýnamin, hóti sỳ éktisas tà pánta, kaì dià tò thélēmá sou ē̂san kaì ektísthēsan.