Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 5

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.

Kaì eîdon epì tḕn dexiàn toû kathēménou epì toû thrónou biblíon gegramménon ésōthen kaì ópisthen, katesphragisménon sphragîsin heptá.

2
καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;

kaì eîdon ángelon ischyròn kērýssonta en phōnē̂i megálēi, Tís áxios anoîxai tò biblíon kaì lŷsai tàs sphragîdas autoû?

3
καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.

kaì oudeìs edýnato en tō̂i ouranō̂i oudè epì tē̂s gē̂s oudè hypokátō tē̂s gē̂s anoîxai tò biblíon oúte blépein autó.

4
καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.

kaì éklaion polỳ hóti oudeìs áxios heuréthē anoîxai tò biblíon oúte blépein autó.

5
καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς ’Ιούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.

kaì heîs ek tō̂n presbytérōn légei moi, Mḕ klaîe: idoù eníkēsen ho léōn ho ek tē̂s phylē̂s ’Ioúda, hē rhíza Dauíd, anoîxai tò biblíon kaì tàs heptà sphragîdas autoû.

6
Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ [ἑπτὰ] πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

Kaì eîdon en mésōi toû thrónou kaì tō̂n tessárōn zṓiōn kaì en mésōi tō̂n presbytérōn arníon hestēkòs hōs esphagménon, échōn kérata heptà kaì ophthalmoùs heptá, hoí eisin tà [heptà] pneúmata toû theoû apestalménoi eis pâsan tḕn gē̂n.

7
καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.

kaì ē̂lthen kaì eílēphen ek tē̂s dexiâs toû kathēménou epì toû thrónou.

8
καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

kaì hóte élaben tò biblíon, tà téssara zō̂ia kaì hoi eíkosi téssares presbýteroi épesan enṓpion toû arníou, échontes hékastos kitháran kaì phiálas chrysâs gemoúsas thymiamátōn, haí eisin hai proseuchaì tō̂n hagíōn.

9
καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, ῎Αξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,

kaì ā́idousin ōidḕn kainḕn légontes, ῎Axios eî labeîn tò biblíon kaì anoîxai tàs sphragîdas autoû, hóti esphágēs kaì ēgórasas tō̂i theō̂i en tō̂i haímatí sou ek pásēs phylē̂s kaì glṓssēs kaì laoû kaì éthnous,

10
καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì epoíēsas autoùs tō̂i theō̂i hēmō̂n basileían kaì hiereîs, kaì basileúsousin epì tē̂s gē̂s.

11
Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,

Kaì eîdon, kaì ḗkousa phōnḕn angélōn pollō̂n kýklōi toû thrónou kaì tō̂n zṓiōn kaì tō̂n presbytérōn, kaì ē̂n ho arithmòs autō̂n myriádes myriádōn kaì chiliádes chiliádōn,

12
λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, ῎Αξιός ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

légontes phōnē̂i megálēi, ῎Axiós estin tò arníon tò esphagménon labeîn tḕn dýnamin kaì ploûton kaì sophían kaì ischỳn kaì timḕn kaì dóxan kaì eulogían.

13
καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

kaì pân ktísma hò en tō̂i ouranō̂i kaì epì tē̂s gē̂s kaì hypokátō tē̂s gē̂s kaì epì tē̂s thalássēs, kaì tà en autoîs pánta, ḗkousa légontas, Tō̂i kathēménōi epì toû thrónou kaì tō̂i arníōi hē eulogía kaì hē timḕ kaì hē dóxa kaì tò krátos eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn.

14
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον, ’Αμήν· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

kaì tà téssara zō̂ia élegon, ’Amḗn: kaì hoi presbýteroi épesan kaì prosekýnēsan.