Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 7

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.

Metà toûto eîdon téssaras angélous hestō̂tas epì tàs téssaras gōnías tē̂s gē̂s, kratoûntas toùs téssaras anémous tē̂s gē̂s, hína mḕ pnéēi ánemos epì tē̂s gē̂s mḗte epì tē̂s thalássēs mḗte epì pân déndron.

2
καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,

kaì eîdon állon ángelon anabaínonta apò anatolē̂s hēlíou, échonta sphragîda theoû zō̂ntos, kaì ékraxen phōnē̂i megálēi toîs téssarsin angélois hoîs edóthē autoîs adikē̂sai tḕn gē̂n kaì tḕn thálassan,

3
λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

légōn, Mḕ adikḗsēte tḕn gē̂n mḗte tḕn thálassan mḗte tà déndra áchri sphragísōmen toùs doúlous toû theoû hēmō̂n epì tō̂n metṓpōn autō̂n.

4
καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ’Ισραήλ·

kaì ḗkousa tòn arithmòn tō̂n esphragisménōn, hekatòn tessarákonta téssares chiliádes, esphragisménoi ek pásēs phylē̂s hyiō̂n ’Israḗl:

5
ἐκ φυλῆς ’Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς ‘Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,

ek phylē̂s ’Ioúda dṓdeka chiliádes esphragisménoi, ek phylē̂s ‘Roubḕn dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s Gàd dṓdeka chiliádes,

6
ἐκ φυλῆς ’Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες,

ek phylē̂s ’Asḕr dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s Nephthalìm dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s Manassē̂ dṓdeka chiliádes,

7
ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ’Ισσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες,

ek phylē̂s Symeṑn dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s Leuì dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s ’Issachàr dṓdeka chiliádes,

8
ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ’Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.

ek phylē̂s Zaboulṑn dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s ’Iōsḕph dṓdeka chiliádes, ek phylē̂s Beniameìn dṓdeka chiliádes esphragisménoi.

9
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·

Metà taûta eîdon, kaì idoù óchlos polýs, hòn arithmē̂sai autòn oudeìs edýnato, ek pantòs éthnous kaì phylō̂n kaì laō̂n kaì glōssō̂n, hestō̂tes enṓpion toû thrónou kaì enṓpion toû arníou, peribeblēménous stolàs leukás, kaì phoínikes en taîs chersìn autō̂n:

10
καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ‘Η σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ.

kaì krázousin phōnē̂i megálēi légontes, ‘Ē sōtēría tō̂i theō̂i hēmō̂n tō̂i kathēménōi epì tō̂i thrónōi kaì tō̂i arníōi.

11
καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,

kaì pántes hoi ángeloi heistḗkeisan kýklōi toû thrónou kaì tō̂n presbytérōn kaì tō̂n tessárōn zṓiōn, kaì épesan enṓpion toû thrónou epì tà prósōpa autō̂n kaì prosekýnēsan tō̂i theō̂i,

12
λέγοντες, ’Αμήν· ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

légontes, ’Amḗn: hē eulogía kaì hē dóxa kaì hē sophía kaì hē eucharistía kaì hē timḕ kaì hē dýnamis kaì hē ischỳs tō̂i theō̂i hēmō̂n eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.

13
Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

Kaì apekríthē heîs ek tō̂n presbytérōn légōn moi, Hoûtoi hoi peribeblēménoi tàs stolàs tàs leukàs tínes eisìn kaì póthen ē̂lthon?

14
καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.

kaì eírēka autō̂i, Kýrié mou, sỳ oîdas. kaì eîpén moi, Hoûtoí eisin hoi erchómenoi ek tē̂s thlípseōs tē̂s megálēs, kaì éplynan tàs stolàs autō̂n kaì eleúkanan autàs en tō̂i haímati toû arníou.

15
διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ’ αὐτούς.

dià toûtó eisin enṓpion toû thrónou toû theoû, kaì latreúousin autō̂i hēméras kaì nyktòs en tō̂i naō̂i autoû, kaì ho kathḗmenos epì toû thrónou skēnṓsei ep’ autoús.

16
οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

ou peinásousin éti oudè dipsḗsousin éti, oudè mḕ pésēi ep’ autoùs ho hḗlios oudè pân kaûma,

17
ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

hóti tò arníon tò anà méson toû thrónou poimaneî autoús, kaì hodēgḗsei autoùs epì zōē̂s pēgàs hydátōn: kaì exaleípsei ho theòs pân dákryon ek tō̂n ophthalmō̂n autō̂n.