Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 7:12

New Testament
Chapter
Verses
12
λέγοντες, ’Αμήν· ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

légontes, ’Amḗn: hē eulogía kaì hē dóxa kaì hē sophía kaì hē eucharistía kaì hē timḕ kaì hē dýnamis kaì hē ischỳs tō̂i theō̂i hēmō̂n eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.