Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 9

New Testament
Chapter
Verses
1
Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου.

Kaì ho pémptos ángelos esálpisen: kaì eîdon astéra ek toû ouranoû peptōkóta eis tḕn gē̂n, kaì edóthē autō̂i hē kleìs toû phréatos tē̂s abýssou.

2
καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.

kaì ḗnoixen tò phréar tē̂s abýssou, kaì anébē kapnòs ek toû phréatos hōs kapnòs kamínou megálēs, kaì eskotṓthē ho hḗlios kaì ho aḕr ek toû kapnoû toû phréatos.

3
καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς.

kaì ek toû kapnoû exē̂lthon akrídes eis tḕn gē̂n, kaì edóthē autoîs exousía hōs échousin exousían hoi skorpíoi tē̂s gē̂s.

4
καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων.

kaì erréthē autoîs hína mḕ adikḗsousin tòn chórton tē̂s gē̂s oudè pân chlōròn oudè pân déndron, ei mḕ toùs anthrṓpous hoítines ouk échousi tḕn sphragîda toû theoû epì tō̂n metṓpōn.

5
καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ’ ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον.

kaì edóthē autoîs hína mḕ apokteínōsin autoús, all’ hína basanisthḗsontai mē̂nas pénte: kaì ho basanismòs autō̂n hōs basanismòs skorpíou, hótan paísēi ánthrōpon.

6
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ’ αὐτῶν.

kaì en taîs hēmérais ekeínais zētḗsousin hoi ánthrōpoi tòn thánaton kaì ou mḕ heurḗsousin autón, kaì epithymḗsousin apothaneîn kaì pheúgei ho thánatos ap’ autō̂n.

7
Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοιοι ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων,

Kaì tà homoiṓmata tō̂n akrídōn hómoioi híppois hētoimasménois eis pólemon, kaì epì tàs kephalàs autō̂n hōs stéphanoi hómoioi chrysō̂i, kaì tà prósōpa autō̂n hōs prósōpa anthrṓpōn,

8
καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν,

kaì eîchon tríchas hōs tríchas gynaikō̂n, kaì hoi odóntes autō̂n hōs leóntōn ē̂san,

9
καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον.

kaì eîchon thṓrakas hōs thṓrakas sidēroûs, kaì hē phōnḕ tō̂n pterýgōn autō̂n hōs phōnḕ harmátōn híppōn pollō̂n trechóntōn eis pólemon.

10
καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε.

kaì échousin ouràs homoías skorpíois kaì kéntra, kaì en taîs ouraîs autō̂n hē exousía autō̂n adikē̂sai toùs anthrṓpous mē̂nas pénte.

11
ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ ‘Εβραϊστὶ ’Αβαδδὼν καὶ ἐν τῇ ‘Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ’Απολλύων.

échousin ep’ autō̂n basiléa tòn ángelon tē̂s abýssou: ónoma autō̂i ‘Ebraïstì ’Abaddṑn kaì en tē̂i ‘Ellēnikē̂i ónoma échei ’Apollýōn.

12
‘Η οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.

‘Ē ouaì hē mía apē̂lthen: idoù érchetai éti dýo ouaì metà taûta.

13
Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,

Kaì ho héktos ángelos esálpisen: kaì ḗkousa phōnḕn mían ek tō̂n kerátōn toû thysiastēríou toû chrysoû toû enṓpion toû theoû,

14
λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

légonta tō̂i héktōi angélōi, ho échōn tḕn sálpinga, Lŷson toùs téssaras angélous toùs dedeménous epì tō̂i potamō̂i tō̂i megálōi Euphrátēi.

15
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

kaì elýthēsan hoi téssares ángeloi hoi hētoimasménoi eis tḕn hṓran kaì hēméran kaì mē̂na kaì eniautón, hína apokteínōsin tò tríton tō̂n anthrṓpōn.

16
καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.

kaì ho arithmòs tō̂n strateumátōn toû hippikoû dismyriádes myriádōn: ḗkousa tòn arithmòn autō̂n.

17
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον.

kaì hoútōs eîdon toùs híppous en tē̂i horásei kaì toùs kathēménous ep’ autō̂n, échontas thṓrakas pyrínous kaì hyakinthínous kaì theiṓdeis: kaì hai kephalaì tō̂n híppōn hōs kephalaì leóntōn, kaì ek tō̂n stomátōn autō̂n ekporeúetai pŷr kaì kapnòs kaì theîon.

18
ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν.

apò tō̂n triō̂n plēgō̂n toútōn apektánthēsan tò tríton tō̂n anthrṓpōn, ek toû pyròs kaì toû kapnoû kaì toû theíou toû ekporeuoménou ek tō̂n stomátōn autō̂n.

19
ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.

hē gàr exousía tō̂n híppōn en tō̂i stómati autō̂n estin kaì en taîs ouraîs autō̂n: hai gàr ouraì autō̂n hómoiai óphesin, échousai kephalás, kaì en autaîs adikoûsin.

20
Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,

Kaì hoi loipoì tō̂n anthrṓpōn, hoì ouk apektánthēsan en taîs plēgaîs taútais, oudè metenóēsan ek tō̂n érgōn tō̂n cheirō̂n autō̂n, hína mḕ proskynḗsousin tà daimónia kaì tà eídōla tà chrysâ kaì tà argyrâ kaì tà chalkâ kaì tà líthina kaì tà xýlina, hà oúte blépein dýnantai oúte akoúein oúte peripateîn,

21
καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.

kaì ou metenóēsan ek tō̂n phónōn autō̂n oúte ek tō̂n pharmákōn autō̂n oúte ek tē̂s porneías autō̂n oúte ek tō̂n klemmátōn autō̂n.