Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Tite 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ’Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν

Paûlos doûlos theoû, apóstolos dè ’Iēsoû Christoû katà pístin eklektō̂n theoû kaì epígnōsin alētheías tē̂s kat’ eusébeian

2
ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,

ep’ elpídi zōē̂s aiōníou, hḕn epēngeílato ho apseudḕs theòs prò chrónōn aiōníōn,

3
ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

ephanérōsen dè kairoîs idíois tòn lógon autoû en kērýgmati hò episteúthēn egṑ kat’ epitagḕn toû sōtē̂ros hēmō̂n theoû,

4
Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

Títōi gnēsíōi téknōi katà koinḕn pístin: cháris kaì eirḗnē apò theoû patròs kaì Christoû ’Iēsoû toû sōtē̂ros hēmō̂n.

5
Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

Toútou chárin apélipón se en Krḗtēi, hína tà leíponta epidiorthṓsēi kaì katastḗsēis katà pólin presbytérous, hōs egṓ soi dietaxámēn,

6
εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα.

eí tís estin anénklētos, miâs gynaikòs anḗr, tékna échōn pistá, mḕ en katēgoríāi asōtías ḕ anypótakta.

7
δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,

deî gàr tòn epískopon anénklēton eînai hōs theoû oikonómon, mḕ authádē, mḕ orgílon, mḕ pároinon, mḕ plḗktēn, mḕ aischrokerdē̂,

8
ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,

allà philóxenon, philágathon, sṓphrona, díkaion, hósion, enkratē̂,

9
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

antechómenon toû katà tḕn didachḕn pistoû lógou, hína dynatòs ē̂i kaì parakaleîn en tē̂i didaskalíāi tē̂i hygiainoúsēi kaì toùs antilégontas elénchein.

10
Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ [καὶ] ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,

Eisìn gàr polloì [kaì] anypótaktoi, mataiológoi kaì phrenapátai, málista hoi ek tē̂s peritomē̂s,

11
οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.

hoùs deî epistomízein, hoítines hólous oíkous anatrépousin didáskontes hà mḕ deî aischroû kérdous chárin.

12
εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.

eîpén tis ex autō̂n, ídios autō̂n prophḗtēs, Krē̂tes aeì pseûstai, kakà thēría, gastéres argaí.

13
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

hē martyría haútē estìn alēthḗs. di’ hḕn aitían élenche autoùs apotómōs, hína hygiaínōsin en tē̂i pístei,

14
μὴ προσέχοντες ’Ιουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.

mḕ proséchontes ’Ioudaïkoîs mýthois kaì entolaîs anthrṓpōn apostrephoménōn tḕn alḗtheian.

15
πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.

pánta katharà toîs katharoîs: toîs dè memiamménois kaì apístois oudèn katharón, allà memíantai autō̂n kaì ho noûs kaì hē syneídēsis.

16
θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

theòn homologoûsin eidénai, toîs dè érgois arnoûntai, bdelyktoì óntes kaì apeitheîs kaì pròs pân érgon agathòn adókimoi.